Aktie Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg säljer fastigheten Skotten 6, även kallat Glashuset, på Drottninggatan i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,9 miljarder kronor. Köpare är Axfast. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt hyresvärde är cirka 95 miljoner kronor och fastigheten har en ekonomisk vakansgrad om cirka 12 procent.

Affären ger ett resultat efter skatt om cirka -36 miljoner kronor baserat på värderingen vid årsskiftet, varav cirka 7 miljoner avser realiserad värdeförändring efter avdrag för omkostnader, cirka -19 miljoner avser uppskjuten skatt netto och cirka -24 miljoner avser goodwill-nedskrivning.

Frånträde sker 31 januari 2023 och resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det första kvartalet 2023.