Rapport Atrium Ljungberg redovisar stora värdeförändringar under första kvartalet vilket tynger nettoresultatet. Bolaget har även beslutat att överge tidigare lämnad helårsprognos, dels på grund av coronapandemins effekter.

”I coronapandemins spår har vi framför allt påverkats av att besöksantalet gått ner på våra handelsplatser. Av våra hyresintäkter består cirka 30 procent av sällanköp samt restauranger och kaféer. Dessa verksamheter har tappat upp till 70 procent av sin omsättning. Dagligvaror och apotekhar tvärtom ökat sin omsättning”, skriver vd Annica Ånäs i rapporten.

Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -1.486 miljoner kronor (148) under första kvartalet.

”Värdeförändringen förklaras främst av sänkta marknadsvärden för handelsfastigheter kopplat till ökad osäkerhet och risk för försämrade kassaflöden”, skriver Atrium.

Transaktionsmarknaden gick mycket starkt under årets två första månader men vände snabbt i början av mars. För handelsfastigheter bör ha skett en prisjustering givet den situation som råder för handelshyresgäster vilket, åtminstone på kort sikt, kommer att påverka Atriums driftnetto, heter det.

”Vi har även justerat upp avkastningskravet något. Totalt sett har vi därmed gjort en nedskrivning på värt fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor, eller cirka tre procent av det totala värdet”, skriver Annica Ånäs.

Periodens resultatet under första kvartalet föll till -1.134 miljoner kronor, jämfört med +220 miljoner motsvarande period ifjol.

Tidigare prognos om ett resultat före värdeförändringar på 1,2 miljarder kronor 2020 dras alltså tillbaka.

”Även om en liten del, endast en procent, av våra hyresintäkter är relaterade till ett omsättningsutfall så kommer vi att påverkas av att hyresgäster inte har möjlighet att betala sina hyreskostnader. Vi ser också ett ökat antal rekonstruktioner och konkurser inom handelssegmentet”, skriver vd.

Regeringen har lagt ett förslag om hyresstöd till fastighetsbolag som ger drabbade hyresgäster lättnader under andra kvartalet.

”Skulle Atrium Ljungberg teoretiskt ge en hyreslättnad om 50 procent för samtliga sällanköp-, kafé- och restaurangverksamheter och erhålla ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt om 45 miljoner kronor för andra kvartalet. Vi kommer att göra en individuell bedömning för varje hyresgäst om en hyreslättnad behövs”, skriver vd.