Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - september 2022

2022-10-14 07:30:00
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 879 mkr (1 692), varav ökningen i jämförbart bestånd var 3,9 % (0,5).
 
  • Driftöverskottet uppgick till 1 262 mkr (1 153), varav jämförbart bestånd ökade med 1,0 % (1,2). 
 
  • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 484 mkr (697) och bruttoresultatet till 30 mkr (114).
 
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 897 mkr (945) motsvarande 7,10 kr/aktie (7,45).
 
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 4 138 mkr (1 592) varav projektvinster uppgick till 1 412 mkr (767).
 
  • Periodens resultat uppgick till 5 305 mkr (2 318), motsvarande 42,02 kr/aktie (18,28).
 
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 124 mkr (12), varav bolaget själv sagt upp -30 mkr (-26) inför kommande projekt.
 
  • Periodens investering uppgick till 5 370 mkr (1 596) varav 3 729 mkr (25) förvärv.
 
  • Substansvärde kr/aktie uppgick till 280,08 motsvarande en ökning om 16 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.

 

Nacka, 2022-10-14
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022 kl. 07.30 CET.

Cision