Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - juni 2022

2022-07-08 07:30:00
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 218 mkr (1 137), varav ökningen i jämförbart bestånd var 2,3 % (0,1).
  • Driftöverskottet uppgick till 818 mkr (764), varav jämförbart bestånd ökade med 1,3 % (0,1). 
  • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 105 mkr (609) och bruttoresultatet till -19 mkr (125).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 550 mkr (683) motsvarande 4,35 kr/aktie (5,38).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 4 051 mkr (1 131) varav projektvinster uppgick till 1 243 mkr (389).
  • Periodens resultat uppgick till 4 873 mkr (1 691), motsvarande 38,58 kr/aktie (13,32).
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 96 mkr (7) varav bolaget själv sagt upp -28 mkr (-24) inför kommande projekt.
  • Periodens investering uppgick till 4 710 mkr (1 068) varav 3 728 mkr (25) förvärv.
  • Substansvärde kr/aktie uppgick till 277,14 motsvarande en ökning om 14,9 % justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.

Nacka, 2022-07-08
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 kl. 07.30 CET.

Cision