Atrium Ljungberg AB: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-02 07:30:00
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 550 mkr (2 292), varav ökningen i jämförbart bestånd var 4,4 % (2,5).
 
  • Driftöverskottet uppgick till 1 707 mkr (1 560), varav jämförbart bestånd ökade med 1,7 % (4,0). 
 
  • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 585 mkr (792) och bruttoresultatet till 25 mkr (107).
 
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 178 mkr (1 249) motsvarande 9,34 kr/aktie (9,86).
 
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 671 mkr (3 040) varav projektvinster uppgick till 1 416 mkr (974).
 
  • Årets resultat uppgick till 4 288 mkr (3 757), motsvarande 33,97 kr/aktie (29,65).
 
  • Nettouthyrningen för året uppgick till 115 mkr (40), varav bolaget själv sagt upp -69 mkr (-31) inför kommande projekt.
 
  • Årets investering uppgick till 6 072 mkr (2 304) varav 3 724 mkr (25) förvärv.
 
  • Substansvärde kr/aktie uppgick till 270,60 motsvarande en ökning om 12 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.
 
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kr/aktie (5,20), att utbetalas vid två tillfällen om vardera 2,65 kr/aktie.

Nacka, 2023-02-02
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 07.30 CET.

Cision