Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungberg antar nya hållbarhetsmål

2021-12-15 16:00:00
De nya hållbarhetsmålen i korthet:
  • Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 vilket mäts i kgCO\2\e/BTA för byggprojekten samt kgCO\2\e/kvm för förvaltningen.
  • År 2025 ska Atrium Ljungberg minskat sin klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kgCO\2e\/BTA.
  • Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår stad, år 2030.
  • 100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs leverantörspolicy.
  • Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för bolaget såväl som för branschen.
  • Atrium Ljungberg ska fortsatt placera sig på listan över Sveriges bästa arbetsgivare och nå ett index om minst 85% GPTW (Great Place to Work).

- Jag är glad över att vi äntligen kan kommunicera våra nya, långsiktiga hållbarhetsmål. Hållbarhet är en viktig affärsfråga och en avgörande del i vår strategi som handlar om hållbar innovativ stadsutveckling, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

En presentation av hållbarhetsstrategin och de nya hållbarhetsmålen kommer att ske på bolagets kapitalmarknadsdag som arrangeras den 10 februari 2022.

Nacka, 2021-12-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 klockan 16.00 CET.

Cision