Atlas Copco: Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2022

2023-01-26 12:00:00

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Fjärde kvartalet
  • Orderingången ökade 8% till MSEK 36 148 (33 525), en organisk minskning med 7%
  • Intäkterna ökade 36% till MSEK 40 054 (29 533), en organisk ökning med 16%
  • Rörelseresultat var MSEK 7 810 (6 248), vilket motsvarar en marginal på 19.5% (21.2)
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde MSEK 8 029 (6 462), vilket motsvarar en marginal på 20.0% (21.9)

  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 7 620 (6 250)

  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.24 (1.00, justerat för aktiesplit)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 5 930 (6 650)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (27)
  • Styrelsen föreslår: Ordinarie utdelning för 2022 på SEK 2.30 per aktie (1.90, justerat för aktiesplit), att utbetalas i två delar

Marknadsutsikt på kort sikt
Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 19 oktober, 2022):
Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.

Årliga och kvartalsvisa finansiella data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

Cision