Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2022

2022-07-19 12:00:00

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Andra kvartalet
  • Orderingången ökade 26% till MSEK 41 010 (32 529), en organisk ökning med 13%
  • Intäkterna ökade 20% till MSEK 33 111 (27 534), en organisk ökning med 8%
  • Rörelseresultat var MSEK 7 279 (5 924), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (21.5)
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde MSEK 7 042 (6 026), vilket motsvarar en marginal på 21.3% (21.9)

  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 7 305 (5 872)

  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.17 (0.94, justerat för aktiesplit)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 3 064 (3 743)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 28% (26)

Marknadsutsikt på kort sikt

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 26 april, 2022):

Även om den nuvarande globala ekonomiska utvecklingen gör marknadsutsikten osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i första kvartalet.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

Cision