Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 9-28 februari, 2023

2023-03-01 10:00:00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Förvärven under februari månad har gjorts till ett genomsnittspris om 109,63 SEK per aktie. Efter förvärven och personalens intjäning av 362 200 aktierätter inom ramen för 2021 års långsiktiga incitamentprogram uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 13 209 479. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/

Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-01 10:00 CET.

Cision