Återköp av aktier i MTG under vecka 32, 2022 - återköpsprogrammet avslutat

2022-08-15 16:00:00

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 018 414 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 200 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 17 juni 2022. Återköpsprogrammet löpte under perioden 20 juni 2022 - 8 augusti 2022 och genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Syftet med återköpsprogrammet har varit att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom att återköpta aktier dras in.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris per transaktionsvärde(kronor)
aktier) dag (kronor)
8 august 11 459 103,5194 1 186 228,80
i 2022

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgick MTG:s innehav av egna aktier per den 8 augusti 2022 till 3 514 301 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgick per den 8 augusti till 135 089 808.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Cision