ASSA ABLOY: Kvartalsrapport Q4 2022

2023-02-03 08:00:00

Rekordstark prestation i kvartalet

Fjärde kvartalet
  • Omsättningen ökade med 28% till rekordhöga 32 915 MSEK (25 623), varav 9% (10) organisk tillväxt och 5% (-1) förvärvad tillväxt netto. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 14% (1).
  • En mycket stark organisk försäljningstillväxt i Global Technologies, Americas och Entrance Systems, god tillväxt för EMEIA, medan den organiska försäljningen minskade för Asia Pacific.
  • Åtta förvärv tecknades under kvartalet med en total årsomsättning på cirka 1 500 MSEK.
  • ASSA ABLOY har ingått avtal om att avyttra Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada för ett försäljningspris om 800 MUSD, förutsatt att HHI förvärvet kan genomföras framgångsrikt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 28% och uppgick till rekordhöga 5 152 MSEK (4 013), med en rörelsemarginal på 15,7% (15,7).
  • Nettoresultatet[ ]uppgick till 3 729 MSEK (3 043).
  • Vinst per aktie före och efter utspädning[ ]uppgick till 3,36 SEK (2,74).
  • Operativt kassaflöde uppgick till rekordhöga 6 588 MSEK (3 384).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om 4,80 kronor (4,20) per aktie, jämnt fördelat vid två olika betalningstillfällen.

Omsättning och resultat

Fjärde kvartalet Januari-December

2021 2022 Δ 2021 2022 Δ
Omsättning, MSEK 25 623 32 915 28% 95 007 120 793 27%
Varav:
Organisk tillväxt 2 239 2 656 9% 8 900 13 007 12%
Förvärv och avyttringar -236 1 336 5% 1 975 2 126 2%
Valutaeffekt 322 3 300 14% -3 517 10 653 13%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 4 013 5 152 28% 14 181 18 532 31%
EBITA-marginal, % 16,2% 16,2% 15,6% 15,9%
Rörelsemarginal (EBIT), % 15,7% 15,7% 14,9% 15,3%
Resultat före skatt, MSEK 3 819 4 766 25% 13 538 17 521 29%
Nettoresultat, MSEK 3 043 3 729 23% 10 901 13 296 22%
Operativt kassaflöde, MSEK 3 384 6 588 95% 13 265 15 808 19%
Vinst per aktie, SEK 2,74 3,36 23% 9,81 11,97 22%

Kommentar från VD och koncernchef

Rekordstark prestation i kvartalet
Jag är stolt och glad över att vi under 2022 levererade en mycket stark organisk försäljningstillväxt på 12% och en rörelsemarginal på 15,3%, trots en utmanande omvärld inom leveranskedjan, högt inflationstryck och covid-19-relaterade störningar.

Under fjärde kvartalet 2022 ökade vår organiska försäljning med 9%, kompletterat med 14% positiva valutaeffekter och 5% tillväxt från M&A. Global Technologies levererade en mycket stark försäljningstillväxt på 24% då vi betydligt kunde minska orderstocken inom Physical Access Control samtidigt som vi hade en god återhämtning inom reserelaterade områden. Division Americas levererade också en mycket stark försäljningstillväxt på 11%, drivet av en fortsatt mycket stark efterfrågan på den kommersiella/institutionella amerikanska marknaden och prisjusteringar. Tillväxten inom Entrance Systems var också mycket stark med 10%, främst driven av USA-marknaden. EMEIA redovisar en god organisk tillväxt på 2%. Försäljningen i Asia Pacific-divisionen minskade med 10%, främst på grund av covid-19 och en mycket svag byggmarknad i Kina, samtidigt som utvecklingen i övriga delar av divisionen också var svagare.

Rörelseresultatet ökade med 28% till 5 152 MSEK och motsvarande marginal var 15,7% (15,7). Den operativa hävstången var stark om 22%, positivt påverkad av lägre materialpriser och fortsatta operativa effektiviseringar. Resultatet påverkades av högre förvärvskostnader. Vårt operativa kassaflöde under kvartalet ökade med 95% till rekordhöga 6 588 MSEK med en kassakonvertering på 138% (89).

Hög förvärvsaktivitet
Vi kan se tillbaka på ett mycket starkt år ur ett M&A-perspektiv, efter att ha genomfört 21 förvärv med en årlig omsättning på över 7 miljarder SEK. Dessa kommer att ha en försäljningseffekt på 3% under 2023 och aktivitetsnivån inom förvärv är fortsatt stark. Förvärvsprocessen av HHI fortsätter och i december tillkännagav vi den potentiella försäljningen av Emtek och Smarta Lås verksamheterna i USA och Kanada till Fortune Brands, villkorat av att HHI-transaktionen slutförs. Vi är övertygade om att vi nu har eliminerat alla påstådda konkurrensproblem av det amerikanska justitiedepartementet.

Kostnadseffektivitet i allt vi gör
Tack vare vår decentraliserade verksamhetsmodell har vi en historik av att vara smidiga och snabbt reagera på förändrade marknadsförhållanden. Eftersom den makroekonomiska miljön fortsätter att vara osäker är vi beredda att möta eventuella negativa förändringar i efterfrågan och minska vår kostnadsbas i hela organisationen. Vi kommer också att lansera vårt nionde omstruktureringsprogram (MFP9) under våren för att ytterligare öka effektiviteten och optimera vår verksamhet. Programmet kommer att ge besparingar på cirka 700 miljoner SEK under en tvåårsperiod. Detta gör det möjligt för oss att driva på investeringar inom produktutvecklingen för att öka vår långsiktiga lönsamma tillväxt.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare för deras insatser under året och tacka alla aktieägare och andra intressenter för deras förtroende för ASSA ABLOY.

Stockholm, 3 februari 2023

Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

Björn Tibell,
IR-chef, telefon: 070-275 67 68, E-mail: bjorn.tibell@assaabloy.com

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens
den 3 februari 2023 kl. 09.30
som sänds via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-505 100 31, +44 207 107 0613 eller +1 631 570 5613

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 8.00 CET.
 

Cision