ASPIRE: KAMMARRÄTTEN SÄNKER SANKTIONSAVGIFT FÖR DOTTERBOLAG

2021-06-03 18:06:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kammarrätten har beslutat att AG Communications, som är ett helägt dotterbolag till First North-listade Aspire Global, sanktionsavgift ska sänkas till 1 från 3 miljoner kronor.

Det framgår av Spelinspektionens hemsida.

Bakgrunden är att AG Communications tidigare i april 2019 fått en varning följt av en sanktionsavgift om 3 miljoner kronor från Spelinspektionen då spelbolaget ska ha haft en "bristande integration mot Spelpaus". Spelpaus är myndighetens nationella självavstängningsregister. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som delvis biföll överklagandet.

"Domstolen kom fram till att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att kontrollera om spelare varit avstängda och neka självavstängda spelare tillträde till spel. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften", framgår av en dom daterad 17/12–2019.

Domen överklagades i sin tur av AG Communications till Kammarrätten som på torsdagen kommit med beslutet som nämnts ovan.

"Vad gäller sanktionsavgiftens storlek menar dock kammarrätten att sanktionsavgiften bör bestämmas till ett belopp som mer allmänt återspeglar allvaret i de överträdelser det är fråga om, istället för att det ska baseras på bolagens omsättning. Kammarrätten bedömer att den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften är för hög och att den istället ska uppgå till 1 miljon kronor", framgår det av Spelinspektionens hemsida.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas.Direkt-SE