Artificial Solutions International AB: Offentliggör företrädesemission 2023

2022-12-23 17:45:00

Styrelsen i Artificial Solutions har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 145 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande och omförhandlar kreditfacilitet

Styrelsen i Artificial Solutions International AB ("Artificial Solutions" eller "Bolaget") har idag beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en partiellt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 145 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 1,00 SEK per aktie där aktieägare på avstämningsdagen den 1 februari 2023 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tjugotvå (22) nya aktier i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning till cirka 29,1 MSEK, motsvarande cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 66,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 46,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed säkerställd till 95,9 MSEK, motsvarande 66,3 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, att hållas den 30 januari 2023, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Därutöver är Bolaget i slutskedet av en omförhandling av sin existerande kreditfacilitet med långivaren Capital Four. Bolaget och Capital Four har kommit överens om att ackumulerad upplupen ränta motsvarande cirka 28 MSEK ska skrivas av och den årliga räntan framöver justeras ned till 4,00 procent. Dessa förändringar i lånefaciliteten kommer att resultera i en total skuldminskning vid låneförfall motsvarande cirka 145 MSEK. Överenskommelsen med Capital Four är villkorad av att det fullständiga och bindande avtalet avseende den omförhandlade lånefaciliteten har ingåtts innan den extra bolagsstämman som ska hållas den 30 januari 2023, samt genomförandet av Företrädesemissionen.

"I dessa utmanande tider på kapitalmarknaderna är vi mycket glada över stödet från våra aktieägare och långivare i vår fortsatta tillväxt. SaaS-modellen som vi introducerade för mindre än två år sedan har bevisat sin förmåga att öka intäkterna snabbt och vårt kapitalbehov tillgodoses i allt högre grad av kunderna. Företrädesemissionen skapar en grund för bolaget att nå en självfinansierad position; en viktig milstolpe på vår tillväxtresa.", kommenterar Per Ottosson, VD.

Sammanfattning
 • Styrelsen i Artificial Solutions har idag, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) fortsatt marknadsföring av Bolagets SaaS-lösning Teneo, (ii) fortsatt utveckling av Teneo, (iii) rekrytering av nyckelpersonal inom sälj, marknad och teknikutveckling, och (iv) finansiering av Bolagets löpande verksamhet.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Artificial Solutions cirka 144,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 21 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Artificial Solutions aktie på Nasdaq First North Growth Market den 23 december 2022.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 1 februari 2023. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna tjugotvå (22) nya aktier.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 3 februari 2023 till och med den 17 februari 2023.
 • Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning uppgår sammanlagt till cirka 29,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver finns garantiåtagandena på sammanlagt cirka 66,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 46,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed säkerställd till 95,9 MSEK, motsvarande 66,3 procent av Företrädesemissionen.
 • Bolaget är i slutskedet av en omförhandling av sin existerande kreditfacilitet till Capital Four. Bolaget och Capital Four har kommit överens om att upplupen ränta motsvarande cirka 28 MSEK ska skrivas av och att lånet framöver kommer att löpa med en fast årlig ränta om 4,00 procent. Överenskommelsen med Capital Four är villkorad av att det fullständiga och bindande avtalet avseende den omförhandlade lånefaciliteten har ingåtts innan den extra bolagsstämman som ska hållas den 30 januari 2023, samt genomförandet av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Under det fjärde kvartalet 2020 kommunicerade Bolaget införandet av den nya affärs- och leveransmodellen (SaaS). I enlighet med den nya affärs- och leveransmodellen är fokus även fortsättningsvis att öka återkommande intäkter från befintliga kunder samt att förvärva nya kunder med ökade intäkter från dessa. Det gäller både när Bolaget gör affärer genom partners och när försäljningsteamet tecknar avtal med nya kunder.

Bolaget är fortsatt fokuserat på de största kunderna och noterar att de lösningar som byggts av kunder som har varit med Bolaget sedan andra kvartalet 2021 nu växer snabbt. Vidare ser Bolaget flera kunder med mer än en miljon röstsamtal via Teneo per månad.

Bolaget genomför nu Företrädesemissionen för att kunna fortsätta utveckla Bolagets plattform för Conversational AI, Teneo®, accelerera Bolagets tillväxt - i form av API-callvolymer och ökade återkommande intäkter och SaaS ARR (Annual Recurring Revenues) med hjälp av investeringar i marknads- och försäljningsaktiviteter och personal.

Användning av emissionslikvid

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 144,6 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:
 • Cirka 35 procent ska användas för att fortsätta marknadsföra Bolagets SaaS-lösning Teneo i linje med Bolagets affärsplan och driva på den fortsatta intäktstillväxten genom att bearbeta och marknadsföra Teneo-plattformen gentemot nya och befintliga kunder och partners.
 • Cirka 50 procent ska användas för att fortsätta addera ny funktionalitet till Teneo för att fortsätta leda teknikutvecklingen inom Bolagets marknad.
 • Cirka 5 procent ska användas för selektiv rekrytering av nyckelpersonal inom sälj, marknad och teknikutveckling.
 • Cirka 10 procent kommer att användas för att stödja den löpande verksamhetens krav på rörelsekapital allt eftersom det uppstår för att nå Bolagets finansiella mål och rådande affärsplan.

Bolagsstämma

Genom separat pressmeddelande kallar styrelsen till extra bolagsstämma som kommer hållas den 30 januari 2023 för att godkänna Företrädesemissionen samt fatta beslut om minskning av aktiekapitalet, fondemission samt därtill anknytande ändringar av bolagsordningen. Skälet till minskningen av aktiekapitalet, fondemissionen och bolagsordningsändringarna är att möjliggöra Företrädesemissionen, enligt vad som närmare framgår av den separata kallelsen.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 1 februari 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Artificial Solutions erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tjugotvå (22) nya aktier. Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie, vilket innebär att Artificial Solutions kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 144,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och under förutsättning att den extra bolagsstämman röstar enligt samtliga styrelsens förslag, kommer antalet aktier i Artificial Solutions att öka med 144 551 836, från 6 570 538 till 151 122 374 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 11 000 000 SEK, från 500 000 SEK till 11 500 000 SEK. Till följd av den föreslagna fondemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 111 301 434 SEK.

Sista dagen för handel i Artificial Solutions aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 30 januari 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 31 januari 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 3 februari 2023 till och med den 17 februari 2023. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 februari 2023 till och med den 14 februari 2023 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 februari 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 95,7 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 1 februari 2023.

Omförhandling av kreditfaciliteten

Som tidigare kommunicerats tog Bolaget den 15 december 2021 upp en kreditfacilitet om 250 MSEK från långivaren Capital Four. Enligt den tidigare strukturen löpte lånet med en årlig och kapitaliserad ränta (s.k. PIK-ränta) om STIBOR + 9,50 procent. Hela lånebeloppet inklusive upplupen ränta under perioden skulle vid förfall i december 2026, uppgå till cirka 435 MSEK.

Enligt den nya överenskommelsen med Capital Four ska all ackumulerad PIK-ränta om cirka 28 MSEK skrivas av. Vidare kommer kreditfaciliteten under återstående del av kreditfacilitetens löptid att löpa med en PIK-ränta om 4,00 procent, vilket ger en total PIK-ränta för kreditfaciliteten om cirka 40 MSEK vid förfall i december 2026. Omförhandlingen av kreditfaciliteten kommer således att resultera i en total skuldminskning vid lånets förfall motsvarande cirka 144,6 MSEK. Den totala skulden inklusive upplupen ränta vid förfall i december 2026 kommer uppgå till cirka 290 MSEK.

Överenskommelsen med Capital Four är villkorad av att det fullständiga och bindande avtalet avseende den omförhandlade lånefaciliteten har ingåtts innan den extra bolagsstämman som ska hållas den 30 januari 2023, samt genomförande av Företrädesemissionen. 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Vissa av Bolagets aktieägare samt personer ur styrelse och ledning, inklusive styrelseledamot Johan Gustavsson (genom bolag), VD Per Ottosson, CFO Fredrik Törgren, CTO Andreas Wieweg och ordförande Åsa Hedin, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 29,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 66,8 MSEK, motsvarande cirka 46,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed säkerställd till 95,9 MSEK, motsvarande 66,3 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tolv (12,00) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget samt Bolagets huvudägare Scope ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 90 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som ingått teckningsåtaganden i Företrädesemissionen har ingått en lock-up som upphör att gälla 6 månader efter sista dagen för teckningsperioden.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i aktien 30 januari 2023
inkl. teckningsrätt
Första dag för handel i aktien 31 januari 2023
exkl. teckningsrätt
Beräknad dag för offentliggörande 1 februari 2023
av prospekt
Avstämningsdag i 1 februari 2023
Företrädesemissionen
Handel med teckningsrätter 3 februari - 14 februari 2023
Teckningsperiod 3 februari - 17 februari 2023
Beräknad dag för offentliggörande 21 februari 2023
av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ottosson, VD, Artificial Solutions

E-post: per.ottosson@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 17:45 (CET).

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Bolaget möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

Artificial Solutions är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Artificial Solutions International AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Artificial Solutions International AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Artificial Solutions International AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Artificial Solutions aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Artificial Solutions aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Artificial Solutions aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Artificial Solutions aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Artificial Solutions aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Artificial Solutions aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Cision