Artificial Solutions International AB: Artificial Solutions tecknar bindande omförhandlat kreditavtal

2023-01-26 16:38:12

Den 23 december 2022 meddelade Bolaget att styrelsen för Artificial Solutions beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 145 miljoner kronor villkorad av godkännande av den extraordinära bolagsstämma som ska hållas den 30 januari 2023 samt att Bolaget och Capital Four hade kommit överens om vissa förändringar i det kreditavtal som reglerar Bolagets skuld till Capital Four. Överenskommelsen med Capital Four var villkorad av att det bindande ändrings- och bekräftelseavtalet avseende det omförhandlade kreditavtalet ingicks innan den extra bolagsstämman som ska hållas den 30 januari 2023, samt genomförandet av företrädesemissionen.

Bolaget och Capital Four har idag signerat ett bindande ändrings- och bekräftelseavtal avseende det omförhandlade kreditavtalet. De nya villkoren för kreditavtalet innebär att ackumulerad upplupen ränta motsvarande cirka 28 MSEK ska skrivas av och den årliga räntan framöver justeras ned till 4,00 procent. Dessa förändringar i kreditavtalet kommer att resultera i en total skuldminskning vid låneförfall motsvarande cirka 145 MSEK.  Ikraftträdandet av det omförhandlade kreditavtalet är bland annat villkorat av att företrädesemissionen genomförs.

Cision