I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annonssamarbete Många har säkert hört det gamla talesättet att man ska ”sälja i maj och hålla sig borta” – argumentet är att man ska lämna aktiemarknaderna under sommaren och återvända under hösten. Genom att göra så förmodas investerarna, enligt ordspråket, kunna skära bort en tidsperiod då aktier historiskt sett har haft svagare avkastning.

”Sälj i maj” är ett av de mest välkända exemplen på årstidsbetingade talesätt om investeringar, men det är inte det enda. Andra är till exempel januarieffekten och decemberuppgången. Vi anser inte att den här sortens råd fungerar – vi tror inte att marknaderna drivs av årstidernas växlingar.

Det traditionella ”sälj i maj”-ordspråket lyder ”Sälj i maj och håll dig borta, kom inte tillbaka förrän St. Leger-dagen”. Det härstammar från 1800-talet då mäklarna hade långa sommarledigheter och återvände i september vid tiden för St. Leger-hästkapplöpningen. Mäklarnas frånvaro innebar begränsad handel och likviditet på Londonbörsen – vilket på den tiden allmänt ansågs ge aktiemarknaderna motvind.

Den moderna tolkningen av ”sälj i maj”, som förts fram av publikationer som Stock Trader’s Almanac, anger tidsperioden från slutet av april till slutet av oktober. Påståendet ser ut att stödjas av data. Vi använder USA-baserad data från S&P 500, på grund av dess långa historiska datauppsättning, och ser att den genomsnittliga avkastningen 30 april–31 oktober ligger lägre än alla andra sexmånadersperioder.

Tabell 1: Genomsnittlig löpande sexmånadersavkastning 1926–2017

Period Genomsnittlig avkastning (%)
31 dec – 30 jun 5,7
31 jan – 31 jul 5,8
28 feb – 31 aug 6,8
31 mar – 30 sep 5,5
30 apr – 31 oct 4,2
31 maj – 30 nov 5,3
30 jun – 31 dec 6,1
31 jul -31 jan 5,5
31 aug – 28 feb 4,9
30 sep – 31 mar 6,6
31 okt – 30 apr 7,4
30 nov – 31 maj 6,6

Källa: Global Financial Data, Inc. per 2018-04-11. S&P 500 Total Return Index, januari 1926 till december 2017. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och euron kan leda till högre eller lägre avkastning.

Vi tror dock att detta råd bortser från vissa saker som är viktigare, bland annat att den löpande sexmånadersavkastningen har varit övervägande positiv. Perioden från 30 april till 31 oktober har relativt sett varit svagast, men den historiska genomsnittliga avkastningen har inte varit negativ.

Att hoppa av och på aktier på grund av kalendern är, som vi ser det, behäftat med ett flertal kostnader, alltifrån courtage i samband med köp och försäljning av aktier till skattemässiga konsekvenser, beroende på investerarens personliga situation. Det kan också innebära en alternativkostnad: om aktierna utvecklas positiva under frånvaroperioden skulle den som tror på att ”sälja i maj” mycket väl kunna gå miste om dessa vinster.

Under den nuvarande globala tjurmarknaden skulle det under endast tre av de senaste nio åren ha fungerat att ”sälja i maj” – vilket är tillräckligt för att investerarna ännu ska tro på det, men inte tillräckligt för att vara användbart som rekommendation, som vi ser det. (tabell 2) Om du är en långsiktig investerare som behöver tillväxt kan det hämma portföljen att gå miste om dessa långa positiva perioder.

Tabell 2: Avkastning enligt MSCI World 30 april–31 oktober

År Avkastning (%)
2009 9,7
2010 -4,7
2011 -4,9
2012 0,4
2013 9,7
2014 16,1
2015 -1,5
2016 15,0
2017 3,5

Källa: FactSet per 2018-04-17. MSCI World Index, avkastning med nettoutdelning i euro, 30/4 till 31/10 under åren 2009–2017. Den globala tjurmarknaden började 2009-03-09.

Som vi ser det, innebär säsongsrelaterade talesätt att man misstar sig om hur aktiemarknaderna faktiskt fungerar. Vi tror att marknaderna tar hänsyn till alla allmänt kända uppgifter vid prissättningen. Alla slags marknadstrick eller påhitt upptäcks snart och blir en del av investerarnas förväntningar, och i förlängningen aktiekurserna, vilket troligen gör dem mindre verkningsfulla.

Vi menar dessutom att aktierna blickar framåt. Störst roll spelar de ekonomiska, politiska och sentimentsbaserade drivkrafter som påverkar investerarnas efterfrågan under de kommande 3–30 månaderna – inte hur finansbranschen lägger sina semestrar.

Vi anser att denna logik gäller även för alla andra årstidsrelaterade råd. Historisk marknadsdata visar att de fem första handelsdagarna i januari inte bestämmer marknadens riktning, vilket en variant av ”januarieffekten” förkunnar. Inte heller ger avkastningen i januari någon konsekvent förutsägelse av helårsavkastningen, när man analyserar hela spektrumet av månadsvis och årlig avkastning.

Data visar att decemberuppgången, som antar en hög avkastning i slutet av december, har en lika sporadisk framgång. Dessa tänkespråk kan fungera som klatschiga slagord, men vi anser inte att de utgör en hållbar grund för investeringar.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer?

Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

Hela denna sida är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Detta dokument är Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom görs inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare och framtida prognoser kanske inte var eller kommer att bli lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.