Balcos resultat tyngs av börsnoteringen

Publicerad 2017-11-16 08:09

Rapport Balkongbolaget Balco, som börsnoterades den 6 oktober 2017, redovisar en organisk försäljningsökning och ett ökad justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet avtog dock tillväxttakten.

”Tillväxten var något under vår målsättning på 10 procent och beror på att tidpunkten när omsättningen redovisas styrs av när kunden erhåller bygglov och omsättningen mellan kvartalen påverkas av detta”, kommenterar vd Kenneth Lundahl i delårsrapportens vd-ord.

I det andra kvartalet var tillväxten 26 procent.

Överlag ser det dock bra ut, menar vd:n, som kallar kvartalet ”stabilt”.

”Jag kan konstatera att efterfrågan på våra produkter under hösten har varit fortsatt god. Orderstocken har fortsatt utvecklats väl och orderingången i kvartalet var 202 miljoner kronor.”

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 206 miljoner kronor (192). Försäljningstillväxten, i sin helhet organisk, var 7,2 procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 21,4 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen till 10,4 procent.

”Vi ser en fortsatt stor efterfrågan av citybalkonger i Danmark och bedömer potentialen att erbjuda citybalkonger på andra marknader som mycket god”, skriver Kenneth Lundahl om den framtida utvecklingen.

Vidare har en kund efter kvartalets utgång erhållit bygglov, vilket innebär produktionsstart för det största projektet i Balcos historia.

”Ordervärdet på renoveringsprojektet i Östersund i Sverige uppgår till cirka 160 miljoner kronor och kommer att bidra väsentligt till omsättningen under 2018”, fortsätter Balcochefen.

Bolaget har också erhållit en avsiktsförklaring om leverans av balkongsystem till ytterligare ett kryssningsfartyg. Värdet på ordern väntas bli cirka 60 miljoner kronor och redovisas som orderingång när avtalet är klart.

”Vår starka position inom renoveringssegmentet i kombination med vår finansiella styrka gör att jag med tillförsikt ser fram emot vår fortsatta utveckling”, avslutar Kenneth Lundahl Balcos första delårsrapport som börsnoterat bolag.

 Balco redovisar ett resultat efter skatt på -2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (3,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:48 kronor (0:04).

Rörelseresultatet blev 12,2 miljoner kronor (19,1) och rörelsemarginalen var 5,9 procent (9,9).

Rörelseresultatet inkluderar kostnader för börsnoteringen om 9,2 miljoner kronor. Justerat för detta uppgick rörelseresultatet till 21,4 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen till 10,4 procent.