Corem Property vill ge ut nytt aktieslag

Publicerad 2017-10-12 07:01

Aktie Corem Property kallar till extra bolagsstämma. Bland annat vill man inrätta ett nytt aktieslag.

Corem Property uppger sig se goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

”Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare”, meddelar Corem i ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar inrätta ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B. Befintliga stamaktier kommer att benämnas stamaktier av serie A. Därefter kommer en fondemission ske till befintliga stamaktieägare där samtliga stamaktieägare får tio stamaktier av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A.

”Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för bolaget samt möjliggöra tillväxt”, skriver bolaget.

Avsikten uppges vara att stamaktierna av serie B ska noteras på Nasdaq OMX Stockholm under december 2017.

”Corems styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där hänsyn tas till bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av en aktiekapitalsminskning”, heter det.

Vidare har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse av fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara närstående till Corem. Förvärven respektive överlåtelserna underställs därför bolagsstämman för godkännande.

Det ena förvärvet avser LC Development Fastigheter som ägs indirekt till 85 procent av M2 Asset Management som i sin tur är ett av Rutger Arnhult helägt bolag. Mot bakgrund av hans indirekta ägande i LC och hans ställning som styrelseledamot och större aktieägare i Corem Property är LC ett till Corem så kallat närståendebolag.