Sivers handelstoppat på Aktietorget

Publicerad 2017-04-12 10:47

Aktie Sivers har handelsstoppats på Aktietorget nu på onsdagsförmiddagen. Vid tidpunkten av stoppet hade få avslut gjorts och aktien var oförändrad jämfört med gårdagens stängning.

”Aktietorget har i samråd med bolaget beslutat att handeln i Sivers kommer att stoppas. Skälet är att bolaget avser att offentliggöra information som är ägnad att påverka värdering av bolaget och Aktietorget bedömer att marknaden behöver viss tid för att tillgodogöra sig information”, heter det i ett pressmeddelande.

Senare under förmiddagen informerade bolaget att Sivers förvärvar Compound Semiconductor Technologies Global Limited (”CST Global”) för en initial köpeskilling som utgörs av nära 28 miljoner nyemitterade aktier.

CST är ett privatägt företag som tillverkar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation.

Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i Sivers IMA under de senaste tio handelsdagarna närmast före avtalets ingående, uppgår värdet av den initiala köpeskillingen till cirka 151 miljoner kr.

Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst nära 14 miljoner nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger cirka 72 miljoner kr. Under förra räkenskapsår hade CST intäkter på cirka 40 miljoner kr, med ett rörelseresultat på -8 miljoner kr.

Om maximal tilläggsköpeskilling betalas kommer säljarna av CST Global att sammanlagt ha motsvarande 50 procent av Sivers.

Sivers IMA räknar med att CST Global som en division inom Sivers IMA kommer att uppnå ett positivt rörelseresultat för helåret 2017.

CST Globals preliminära siffor visar på en tillväxt under det första kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år på cirka 47 procent medan Sivers IMAs preliminära siffor visar på en nettotillväxt på cirka 45 procent för samma period, dock ej under lönsamhet.

För förvärvet gäller ett antal villkor, bland annat att Sivers ägare godkänner apportemission av de aktier som utgör den initiala köpeskillingen och en inlåsningsperiod om tolv månader.