Massiv kritik mot premiepensionsförslag

Publicerad 2017-02-01 11:27

Många remissinstanser riktar skarp kritik mot premiepensionsutredningen som presenterades i fjol. Bland annat anses förslaget om tvångsförflyttning till icke-valsalternativet strida mot grundläggande rättsliga principer.

Det var i september som den statliga premiepensionsutredningen med titeln ”Fokus premiepension” presenterades.

I utredningen föreslås bland annat att ett obligatoriskt omval ska införas vart sjunde år. Pensionssparare som tidigare valt fonder måste då aktivt välja om han eller hon vill behålla sina nuvarande fonder. Detta oavsett när man tidigare varit aktiv.

I praktiken skulle det innebära att en person som självmant bytt fonder några dagar innan det obligatoriska omvalet ännu en gång måste bekräfta sitt val i det obligatoriska omvalet. Den som sedan inte anmäler sitt val inom föreskriven tid ska, efter särskild påminnelse, få hela sitt premiepensionskapital överfört till förvalsalternativet AP7 Såfa.

Utredningen konstaterar också att det i Pensionsmyndighetens informationsuppdrag får anses ingå en rätt att informera pensionsspararna om att förvalsalternativet är avsett att vara ett bra statligt alternativ för pensionssparare.

Utredaren menar dock att Pensionsmyndigheten inte bör framhålla detta för alla sparare eftersom engagemanget och kunskapen skiljer sig åt. Men man drar samtidigt slutsatsen att det är ”motiverat att framhålla förvalsalternativet för pensionssparare som inte vill eller upplever att de inte själva kan sätta samman och löpande förvalta en premiepensionsportfölj”.

Remissinstanser riktar kritik

Utredningen har nu varit ute på remiss och flera remissinstanser är kritiska. Det gäller inte minst förslaget om obligatoriskt omval.

Inte oväntat är Fondbolagens förening en av de skarpaste kritikerna mot utredningen. Föreningen har låtit göra en rättsutredning som drar slutsatsen att förslaget att flytta sparares pengar utan deras uttryckliga medgivande strider mot grundläggande rättsliga principer.

”Det är mycket olämpligt att gå fram med förslag som innebär inskränkningar i grundläggande rättsliga principer, i stället för att föreslå stöd och hjälp till spararna”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Finansinspektionens remissvar fokuserar en del på den större frågan om varför sparare i ett obligatoriskt pensionssystem över huvud taget ska kunna hamna i placeringar som medför att sparandet riskerar att gå förlorat. FI vill att regeringen tillsätter en ny utredning om ett premiepensionssystem med ett litet antal standardiserade och väl diversifierade fonder. 

När det gäller den befintliga utredningens förslag om ”tvångsflytt” så är myndigheten skeptisk.

”Att genom utvärderingsval ändra ett (möjligen) genomtänkt beslut att ta avsevärt lägre risk innebär att staten tar på sig ett extra stort ansvar för det fall aktiemarknaden långsiktigt ger låg eller ingen avkastning. Detta talar för att undvika regler som förutsätter utvärderingsval”, skriver FI.

Konkurrensverket avstyrker förslaget om obligatoriska utvärderingsval. Myndigheten konstaterar att det i praktiken kan innebära att aktiva val ogiltigförklaras.

”Enligt utredningens bedömning förväntas förslaget medföra en betydande överflyttning av kapital från fonderna på fondtorget till AP7 Såfa. Detta skulle också innebära att placeringar i andra fonder i systemet än Förvalsalternativet i praktiken skulle begränsas till 7 år i taget, istället för att ha en långsiktig placeringshorisont. Det skulle leda till en ökad marknadskoncentration till AP7 Såfa”, skriver Konkurrensverket.

Konsumentverket anser visserligen att regelbundna utvärderingsval kan gagna dem som har bristande kunskaper och engagemang i frågor som rör pensionssparande. Däremot bör inte sparare som visat aktivitet tvingas göra omval.

”Konsumentverket anser att det finns skäl för att sparare som redan uppvisat en viss grad av aktivitet inte bör omfattas av kravet på bekräftelse för att inte få sitt kapital överfört till förvalsalternativet. Detta då aktivitet hos spararen bör anses uppfylla syftet med bekräftelsevalet”, skriver myndigheten.

Fondbolaget Didner & Gerge varnar för att sparare, som mot sin vilja flyttats till förvalsalternativet, kan komma att stämma staten för eventuell utebliven avkastning.

”Det kan inte uteslutas att ändringarna innebär att pensionssparare som drabbas av en flytt blir berättigade till skadestånd för den skada de har åsamkats på grund av flytten. En stor mängd sparare riskerar att drabbas och det rör sig potentiellt om väldigt höga belopp som spararkollektivet kan förlora om fonden gör ett dåligt resultat”, skriver Didner & Gerge i remissvaret.

AP7 Såfa som ett ”bra alternativ”

Många remissinstanser tar också upp frågan om hur bra förvalsalternativet AP7 Såfa egentligen är och om det ska få framhållas som ett ”bra statligt alternativ” eller inte.

Fondbolagens förening menar att utredarens slutsats att AP7 Såfa är en bättre lösning för den genomsnittliga pensionsspararen är felaktig. Inte minst då den inbyggda hävstången aldrig testats i nedåtgående marknad.

”Det bör beaktas att den nya konstruktionen av förvalsalternativet ännu inte utsatts för någon period med ihållande nedgångar på aktiemarknaden. Dessutom är dess placeringsinriktning, och grad av hävstång, föränderlig och föremål för bedömningar från tid till annan. Att på förhand förutsätta att den förväntade risknivån alltid kommer att ligga på en för samtliga sparare acceptabel nivå låter sig därför inte göras”, skriver Fondbolagens förening och kallar AP7 Såfa för ett högriskalternativ.

Även fondbolaget Didner & Gerge är inne på samma linje och menar att utredarens syn på förvalsalternativet är missvisande. Fondbolaget noterar bland annat att avkastningen för förvalsalternativet innan införandet av hävstången 2010 faktiskt var sämre än den genomsnittliga avkastningen för dem som aktivt valt fonder.

”Utredaren tycks inte ha beaktat att fonden, till skillnad från många av jämförelseobjekten, använder sig av hävstång i sin förvaltning. Detta gör att jämförelser både i fråga om risknivå och avkastning blir missvisande”, skriver Didner & Gerge.

Inte heller Konkurrensverket anser att det är okej att generellt framhålla AP7 Såfa som ”ett bra statligt alternativ”.

”Det är viktigt att informationsgivningen sker på objektiva grunder, det vill säga i termer av avgiftsnivåer, risknivåer, riskspridning m.m.  Informationsgivningen bör vidare inte fokusera på historisk avkastning, eftersom denna inte är garanti för framtida avkastning. Ett eventuellt framhållande bör endast riktas mot just de pensionssparare som inte vill, eller upplever att de inte själva kan, sätta samman en individuellt anpassad premiepensionsportfölj”, skriver Konkurrensverket.

Aktie
SAS emission blev inte fulltecknadDanska och svenska staten får ta resten
Obligationer
Swedbank: Företagsobligationer har mer att ge"Flera bolag ger attraktiv avkastning"
Foto: Shutterstock
Rapporterna
Hansén: Många plockar hem vinsterna på rapportdagen"Bara 46 procent av bolag med positiva rapporter har stigit på börsen"
Börsen
Aktiechefen: Sektorn där vi kan få se flera uppköp
Börsen
Ericsson mot strömmen på sur börs
Pandemin
UBS: Coronarestriktioner största hotet mot ekonomin i närtid”Glöm stimulanspaket och presidentval”
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street nära nollstrecket
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Credit Suisse sänker Swedbank
Rapport
Holmen höjde resultatet 35 procent
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rapport
Ericsson krossade vinstförväntningarna
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Dags att se över elavtaletStigande elpriser för tredje veckan i rad
Aktie
Omvänd vinstvarning från Actic
Rapport
Avsättningar tyngde Handelsbankens resultat
Rapport
Bättre än väntat för Assa AbloyFöreslår en andra utdelning
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias resultat bättre än väntatMen tillväxten var negativ
Foto: Jana Eriksson
Rapport
Stark resultatökning för ByggmaxFöreslår utdelning för 2020
Aktie
"Oundviklig chock väntar SAS gamla aktieägare"Investeringsekonom varnar för "kursmässigt wake-up call"
Fonder
"Alla Afrikafonder är döda"Inte längre några svenska fonder med fokus på Afrika
Foto: Shutterstock
Ädelmetaller
WisdomTree: Guldpriset kan stiga 30 procent till nästa år
Foto: Henrik Witt/TT
Aktie
Då avnoteras Opus
Pandemin
Ingves: Återhämtning kan bli utdragen och volatil
Aktie
Nu ska HIQ avnoteras
Foto: Shutterstock
Aktier
Swedbank stuvar om i fokusportföljen
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar