FI: Ökad risk för prisfall på bomarknaden

Publicerad 2016-12-01 08:27

Bopriser Den snabba ökningen av bostadspriserna de senaste åren i kombination med de exceptionellt låga räntorna gör att osäkerheten om vad som är en hållbar prisnivå stor i nuläget. Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin Stabilitetsrapport på torsdagen.

FI bedömer därför att risken för en prisnedgång på bostadsmarknaden är högre än normalt. Det är en upprepning av budskapet från den förra stabilitetsrapporten i maj.

Om störningar skulle drabba den svenska ekonomin kan bostadspriserna sjunka betydligt. Exempel på störningar som skulle kunna leda till en nedgång kan vara en oväntad ränteuppgång, en kraftig konjunkturförsvagning eller att förutsättningarna för att köpa en bostad förändras så att betalningsviljan minskar.

Åtgärder för att hantera skuldsättningen är ett exempel på det sistnämnda.

”Om allt för kraftiga åtgärder vidtas finns en risk för en betydande nedgång i bostadspriserna. Därför är det viktigt att eventuella åtgärder som vidtas är väl avvägda”, skriver FI.

Det är svårt bedöma hur stor en eventuell nedgång i bostadspriserna kan bli. I första hand beror omfattningen på en eventuell korrigering på hur stor störning som inträffar. Faktorer som talar för att en eventuell nedgång i bostadspriserna inte borde bli alltför dramatisk är att det är ovanligt med spekulativa köp av bostäder i Sverige och att bostadsbristen som håller uppe bostadsefterfrågan.

Samtidigt väntar sig de flesta hushåll att bostadspriserna ska fortsätta att stiga och det är svårt att avgöra hur de reagerar om dessa förväntningar inte uppfylls.

Om bostadspriserna börjar gå ner kan därför priserna sjunka betydligt. Men ett isolerat bostadsprisfall behöver inte ha stora effekter för ekonomin så länge det ekonomiska läget i övrigt är gynnsamt eftersom hushållens sparande då kan utgöra en buffert.

Om ett stort fall i bostadspriserna inträffar i samband med att ekonomin utsätts även för andra störningar kan en nedåtgående spiral skapas vilket kan resultera i en djup lågkonjunktur, skriver FI.

Amorteringskravet har haft en dämpande effekt, men riskerna är fortsatt förhöjda och ytterligare åtgärder kan därför bli nödvändiga framöver, skriver Finansinspektionen.

”Vi måste vara vaksamma på den historiskt unika kombinationen av mycket låga räntor och en relativt stark tillväxt”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI konstaterar att såväl bolånetaket som amorteringskravet främst är kopplade till hushållens balansräkningsrisker. Eventuella ytterligare åtgärder bör därför sannolikt främst riktas mot hushållens kassaflödesrisker.

Ett exempel på en möjlig åtgärd är ett skuldkvotstak, det vill säga en begränsning av hur mycket ett hushåll får låna i förhållande till sin disponibla inkomst, vilket FI analyserat.

Men FI saknar i dagsläget tydliga befogenheter för att till exempel införa ett skuldkvotstak.

”Därför är det mycket positivt att en politisk ramöverenskommelse kom på plats den 26 oktober i år, så att FI:s befogenheter kan klargöras och ytterligare åtgärder kan vidtas vid behov”, skriver FI i rapporten.