Xvivo lägger bud på Vivoline

Publicerad 2016-04-18 07:52

Bud Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion lägger bud på Vivoline Medical. Båda aktierna handlas på First North.

För varje aktie erbjuds 1,2921 kr kontant och 0:1543 aktier i Xvivo, och för varje teckningsoption erbjuds 0,7226 kr kontant och 0:0863 aktier i Xvivo.

Vederlaget motsvarar ett värde om cirka 9,32 kr per aktie och cirka 5,21 kr per teckningsoption. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 128,5 miljoner kr.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 71 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 5,44 kr för aktierna på First North de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Vad gäller teckningsoptionerna innebär erbjudandet en premie om cirka 190 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 1,80 kr för teckningsoptionerna på First North de senaste 30 handelsdagarna.

Den oberoende budkommittén inom Vivolines styrelse har beslutat att rekommendera ägare att acceptera erbjudandet.

Vivolines tre största aktieägare, med ett sammanlagt innehav om cirka 48,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Vivoline och cirka 38 procent av det totala antalet teckningsoptioner, har åtagit sig att acceptera budet.

Under förutsättning att Vivoline blir ett helägt dotterbolag till Xvivo kommer ett nytt forskningsavtal mellan Igelösa Life Science och Xvivo att träda ikraft.

Vivoline är ett medicinteknikbolag verksamt inom transplantationsområdet. Bolagets omsättning 2015 var cirka 3,5 miljoner kr med en rörelseförlust om 23,7 miljoner kr. Vivolines produkter inom lungtransplantation är godkända i Europa och Australien. Bolaget utvecklar även nya produkter inom hjärttransplantation genom professor Stig Steens forskning.

Förvärvet av Vivoline breddar Xvivos produktportfölj och position inom thoraxtransplantation.

Bolagen har överlappande verksamheter inom lungtransplantation och ser betydande kostnadssynergier. Kostnadssynergierna beräknas till cirka 12 miljoner kr på helårsbasis efter full integration.

Förvärvet av Vivoline bedöms ha en väsentlig påverkan på Xvivos finansiella ställning och resultat. Under 2016 förväntas förvärvet påverka Xvivos ebitda och resultat per aktie negativt främst beroende på engångskostnader hänförliga till transaktionen och investeringar för att uppnå långsiktiga synergieffekter, samt Vivolines negativa resultat. Under 2016 förväntas cirka 12 miljoner kr i kostnader tas för omstrukturering av koncernen i samband med förvärvet och för transaktionen.

Förvärvet av Vivoline förväntas bidra positivt på Xvivos ebitda och resultat per aktie under 2017.