Nedskrivningar tvingar Stora Enso att vinstvarna

Publicerad 2016-01-19 08:11

Aktie Engångsposter kommer att sänka Stora Ensos resultat rejält för det fjärde kvartalet. Det meddelade bolaget på tisdagsmorgonen.

Bolaget kommer att redovisa engångsposter med en negativ nettoeffekt om cirka 250 miljoner euro på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 59 miljoner euro på inkomstskatten i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2015. Engångsposterna kommer att minska resultat per aktie med 0:23 euro.

Det skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.

Engångsposterna består av en negativ engångspost som uppgår till ungefär 236 miljoner euro och som hänför sig till nedskrivning av värdet på anläggningstillgångar i divisionerna Paper och Biomaterials. Nedskrivningarna i division Paper beror på förväntningar om att resultaten på lång sikt kommer att vara fortsatt svaga till följd av minskad efterfrågan på den europeiska pappersmarknaden, skriver Stora Enso.

Vidare ingår en tidigare aviserad negativ engångspost i division Paper på ungefär 31 miljoner euro hänförlig till nedskrivning av anläggningstillgångar i samband med den pågående avyttringen av det brasilianska bruket Arapoti. Transaktionen är beroende av myndigheternas godkännande och förväntas slutföras under första kvartalet 2016. I samband med att transaktionen slutförs kommer ackumulerade omräkningsförluster att redovisas som en engångspost i resultaträkningen. Baserat på valutakursen den 31 december 2015 beräknas den ackumulerade omräkningsförlusten uppgå till 26 miljoner euro.

Dessutom ingår en negativ engångspost i divisionerna Paper och Consumer Board på 19 miljoner euro som hänför sig till omförhandling av långtidskontrakt för el på nominell basis för Stora Ensos svenska anläggningar till ett samordnat avtal där årsvolymerna anpassas till Stora Ensos elanvändning.

Slutligen ingår en positiv engångspost i segmentet Övriga på ungefär 36 miljoner euro som hänför sig till avyttring av mark inom koncernens nordiska skogsägande intressebolag.

Nedskrivningarna under fjärde kvartalet 2015 medför att avskrivningarna per kvartal minskar med 7 miljoner euro från och med fjärde kvartalet 2015.