Sänk din elkostnad med timmätning

Publicerad 2014-11-30 18:36

Energitips Stora variationer på elbörsen kan öka motivationen att teckna elavtal till timpris. Men för att dra nytta av avtalet måste du kunna styra hushållets elförbrukning på ett smart sätt.

Hösten 2012 trädde en ny lag i kraft som ger möjlighet för alla elkunder att teckna ett avtal där hushållets elförbrukning mäts per timme.

Fördelen med ett sådant avtal är att man kan dra nytta av prisförändringarna på den nordiska elbörsen Nordpool.

– Spotpriset på el varierar i normala fall inte så mycket under ett dygn. Men det kan inträffa lägen då priset fluktuerar kraftigt på börsen. Nyligen, under en helg i oktober, sjönk till exempel priset så mycket att elen var nästintill gratis, säger Faraz Azima, vd för prisjämförelsesajten Elskling.se.

Det kan alltså löna sig att försöka styra hushållets elkonsumtion till tidpunkter då elen är billig. Till exempel kan du välja att programmera tvätt- och diskmaskinen så att maskinerna körs under natten, då elpriset brukar vara lågt. Men att anpassa sitt beteende efter elpriserna innebär oftast mer möda än förtjänst, konstaterar Faraz Azima.

– För en vanlig elkund är det knappast lönt att satsa på ett timprisavtal, men om du har en hög förbrukning och värmer ditt hus med el kan det kan vara praktiskt och ekonomiskt motiverat.

Det krävs i detta fall också tekniska hjälpmedel i hemmet som kan styra elförbrukningen efter rådande prisnivåer.

Sådan teknik kommer dock på bred front. Till exempel har den senaste generationens värmepumpar utrustats med styr- och kommunikationssystem som kan optimera uppvärmningen av huset.

En del värmepumpsfabrikat har en så kallad smart grid-funktion som automatiskt styr värmeeffekten utifrån prissignaler på börsen.

– Den tekniska utvecklingen banar väg för nya och allt bättre produkter som utnyttjar möjligheter med timmätning, fastslår Nils-Gunnar From, vd på elhandelsbolaget Storuman Energi.

Prissvängningarna lär bli ännu mer påtagliga i takt med att energisystemet ställs om till mer förnybar elproduktion.

Till exempel kan vindkraften bidra till snabba prisfall när detblåser mycket. Samtidigt kan aktiva elkonsumenter bidra till att jämna ut effektuttaget genom att konsumera mindre el när efterfrågan är som störst.

– Med ett sådant scenario minskas belastningen på elnätet och behovet att tillföra dyr el på marginalen. Det gynnar både konsumenterna och elnätsbolagen, säger Nils-Gunnar From.

Hittills har intresset för att köpa el till timpris dock varit ganska svalt. Ett skäl är att informationen om timavtal varit bristfällig och att många elhandelsbolag avstått från att lansera produkten i sitt avtalsutbud. Ungefär hälften av alla elhandelsbolag erbjuder i dag ett timprisavtal till sina kunder.

– Många bolag har nog gjort bedömningen att timavtal inte är en tillräckligt attraktiv produkt. Det finns i praktiken ganska få privatkunder som har tekniken och engagemanget som krävs för att dra nytta av timpriser, men det är möjligt att detta alternativ blir mer populärt framöver, säger Faraz Azima.