Stora Enso överraskar

Publicerad 2014-02-05 12:26

Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos redovisar ett rörelseresultat som var betydligt högre än väntat. Aktien stiger rejält på Stockholmsbörsen.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 152 miljoner euro för det fjärde kvartalet (158). Väntat var enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten 118 miljoner euro.

Bolaget varnade i samband med niomånadersrapporten för att det fjärde kvartalets resultat skulle bli ”betydligt lägre” än för samma kvartal 2012.

Den operativa rörelsemarginalen blev 5,8 procent, att jämföra med väntade 4,6 procent.

Försäljningen uppgick till 2.604 miljoner euro för perioden (2.727). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.586 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:30 euro per aktie (0:30), att jämföra med förväntade 0:30 euro.

Tyngs av engångsposter

Resultat före skatt landade på -282 miljoner euro (204). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 61,3 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Stora Ensos rapporterade resultat tyngdes av en rad poster som bolaget betecknar som engångsposter och som tillsammans summerades till -392 miljoner euro.

I första hand handlar det om en negativ effekt om cirka 556 miljoner euro på grund av avskrivningar av anläggningstillgångar, främst inom Printing and Reading. Detta ”på grund av försämrad långsiktig vinstprognos till följd av en försvagning av den europeiska pappersmarknaden.”

Bland engångsposterna finns även kostnader om cirka 32 miljoner euro med samband till etableringen av ett samriskföretag i Kina, produktionsstörningar inom Renewable Packaging och en uppgörelse av en tidigare rättstvist.

Vidare har Stora Enso redovisat en positiv engångspost om sammanlaget 186 miljoner euro tack vare en värdering ”till verkligt värde” av koncernens plantagetillgångar i Kina.

Därtill finns en engångspost med positiv effekt om cirka 10 miljoner euro relaterad till ny skattesats på vissa investeringar.

Analytikerna hade inför rapporten räknat med engångsposter på -6 miljoner euro.

De ovan nämnda posterna påverkade bolagets rörelseresultat.
Längre ned i resultaträkningen, som påverkade nettoresultatet, hittas därutöver en positiv effekt om 114 miljoner euro.

Den posten utgörs av en positiv skatteeffekt om cirka 106 miljoner euro på operativa engångsposter, en positiv effekt om cirka 40 miljoner euro från värderingen av uppskjutna skattefordringar och en negativ effekt om cirka 32 miljoner på grund av tillämpningen av en ny skattestats i Finland.

Dessa poster hade analytikerna inte räknat med i SME Direkts prognossammanställning inför rapporten.

Summasummarum påverkade samtliga engångsposter resultatet per aktie med 0:33 euro per aktie.