Holmens vinst rasar

Publicerad 2013-02-07 12:35

Rapport Skogsbolaget Holmen får se sin vinst rasa till en bråkdel av fjolårets. Rapporten för fjärde kvartalet var sämre än förväntat på nästan alla punkter.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 24 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (3.945), framgår det av delårsrapporten. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 330 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Holmens rörelseresultat blev 78 miljoner kronor (4.003), vilket innebär en rörelsemarginal på 6,3 procent. Analytikerna hade förutspått ett rörelseresultat på 386 miljoner kronor och en marginal på 8,7 procent.

Försäljningen uppgick till 4.276 miljoner kronor för perioden (4.630). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.433 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 9:00 kronor per aktie (8:00), att jämföra med förväntade 8:13 kronor.

Holmen Paper investerar 200 miljoner kronor för att omstrukturera energiförsörjningen vid Hallsta Pappersbruk.

”De planerade åtgärderna stärker brukets konkurrenskraft och är ett led i omställningen till tvåmaskinsbruk”, skriver Holmen i ett pressmeddelande.

Investeringen ska vara fullt genomförd till sommaren 2014.

Rörelseresultatet för affärsområdet Holmen Paper blev -257 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett rörelseresultat om -3 miljoner kronor.

I det föregående kvartalet låg rörelseresultatet på 46 miljoner kronor. Rörelseresultatet innebär en marginal på -3 procent, jämfört med väntade 0 procent.

Pappersproduktionen uppgick till 404.000 ton, vilket kan ställas mot föregående kvartals 407.000 ton.

Leveranserna uppgick samtidigt till 411.000 ton, att jämföra med 414.000 ton kvartalet innan.

Efterfrågan på tryckpapper i Europa var fortsatt svag under fjärde kvartalet, skriver Holmen. Leveranserna av tryckpapper till Europa minskade under året med 8 procent. För tidningspapper var minskningen 10 procent, medan den för magasinpapper var 7 procent.

I fjärde kvartalet har nedskrivning av anläggnings-tillgångar med -153 miljoner kronor och avsättning för omstruktureringskostnader med -40 miljoner belastat rörelseresultatet, vilka rapporteras som jämförelsestörande poster.

I resultatet ingår också nedskrivningar av färdigvarulager om 40 miljoner
kronor.