Omvärlden oroar RiksbankenFoto: Scanpix

Omvärlden oroar Riksbanken

Publicerad 2010-11-08 10:23

Den globala återhämtningen har bidragit till att världshandeln stiger, vilket gynnar svensk export. Men osäkerheten ökar, menar Riksbankens ledamöter i det senaste protokollet.

Svensk ekonomi utvecklas starkt. Den globala återhämtningen har bidragit till att världshandeln stiger, vilket gynnar svensk export. En kombination av starka offentliga finanser, ett högt hushållssparande och optimism bland hushållen skapar förutsättningar för stigande konsumtion. Den breda uppgången i svensk ekonomi bidrar också till att sysselsättningen ökar snabbt.

Det sade Riksbankschef Stefan Ingves i en sammanfattning av den penningpolitiska diskussionen vid mötet den 25 oktober.

Han konstaterade att samtidigt är utvecklingen i omvärlden fortsatt osäker. Återhämtningen i USA kommer att ta tid och de stora finanspolitiska åtstramningarna i flera europeiska länder dämpar tillväxten i Europa. En långsam återhämtning i dessa länder medför ett måttligt inflationstryck och låga omvärldsräntor.

Även om inflationstrycket i svensk ekonomi är lågt i dagsläget till följd av det svaga konjunkturläget i omvärlden, låga arbetskostnader för svenska företag och en starkare krona väntas det stiga i takt med att konjunkturen i Sverige förstärks. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och uppnå ett normalt resursutnyttjande behöver därför reporäntan gradvis höjas mot mer normala nivåer. Dessutom har hushållens skulder ökat påtagligt under senare år. Om skulderna under en längre tid fortsätter att öka väsentligt snabbare än inkomsterna finns det risk för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin, konstaterade Stefan Ingves.

Redan känt var att vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars EO Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska rapporten. De förordade en reporänta på 0,75 procent och en reporäntebana som sedan gradvis stiger mot 2,7 procent vid prognosperiodens slut.

De ansåg att huvudscenariots räntebana innebär en mer åtstramande penningpolitik än vad som framgår av den penningpolitiska rapporten. Den skulle leda till en större förstärkning av kronan än i rapportens prognos och betydligt högre långa räntor än i dagsläget. Detta skulle sänka inflationen och höja arbetslösheten. Att huvudscenariots räntebana väntas leda till en större förstärkning av kronkursen än i prognosen grundas på uppfattningen att utländska styrräntor kommer att stiga långsammare och att växelkursen påverkas av nuvarande låga utländska långa marknadsräntor, framhöll reservanterna.

DIREKT

Direkt publicerat:2010-11-08 09:33:22