Familjejuridik 5: Arv och testamente

Familjejuridik 5: Arv och testamente

Publicerad 2010-09-22 14:42

Skapa frid på jorden. Hjälp dina anhöriga genom att göra det klart och tydligt hur du vill ha det!

Arvsordningen är de lagregler som säger hur arvet efter en avliden person ska fördelas. Vill du att det du lämnar efter dig ska fördelas på något annat sätt måste du skriva ett testamente. Där kan du bestämma hur du vill ha det med hela din kvarlåtenskap eller en viss del av den.

Testamente

Testatorn, den som upprättar ett testamente, måste enligt huvudregeln ha fyllt 18 år.   För att ett testamente ska gälla om en arvinge inte skulle vilja godkänna det fordras att det uppfyller vissa formkrav. Det ska vara:

  • Skriftligt.
  • Egenhändigt undertecknat.
  • Bevittnat av två personer som ska vara närvarande samtidigt.

Vittnena ska känna till att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte veta vad som står i det. Om de inte ser att testatorn undertecknar handlingen, räcker det med att han talar om för vittnena att det är han som har skrivit sitt namn. Ett testamentsvittne måste ha fyllt 15 år. Nära släktingar – föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon – kan inte vara vittnen. Inte heller den som får ett arv enligt testamentet, dennes make eller nära släkting.

Vill man senare ändra något i ett testamente ska man upprätta ett helt nytt. Men ett tillägg kan göras på det gamla testamentet om också tillägget undertecknas och bevittnas. Muntliga anvisningar har inte någon juridisk verkan. Inte heller är arvingarna bundna av lappar med namn som satts på olika föremål eller förteckningar om hur man önskar att kvarlåtenskapen ska fördelas.

Skulle den som önskar testamentera något vara för sjuk för att skriva sitt testamente eller befinna sig i en nödsituation kan han muntligen inför två vittnen tala om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Går inte vittnen att ordna kan han handskriva ett testamente som måste undertecknas. När nödsituationen upphör eller om den som testamenterat blir frisk blir nödtestamentet ogiltigt efter tre månader.

Finns det den minsta tveksamhet, till exempel om hur kvarlåtenskapen ska fördelas, bör man vända sig till en jurist. Det bör man i synnerhet göra om man är rädd för att testamentet kan vålla diskussioner bland de efterlevande.

Fri förfoganderätt

Enligt lagen ärver äkta makar varandra med fri förfoganderätt. Det innebär att gemensamma bröstarvingar får vänta med att få ut sitt arv, eftersom den efterlevande maken ärver först. Fri förfoganderätt betyder också att den överlevande maken fritt kan förbruka arvet utan hänsyn till efterarvingar. Men fri förfoganderätt ger inte den överlevande rätt att testamentera arvet i sin tur.

Bröstarvingarna har alltså inte någon ovillkorlig rätt till, eller garanti för, att få ut ens hälften av vad som fanns efter den först avlidna.

Bröstarvingarna får, om inte annat sägs i ett testamente, sitt arvförst sedan även den andra maken dött. De blir så kallade efterarvingar. Något testamente behövs alltså inte för att make ska ärva före gemensam bröstarvinge.

Däremot har särkullbarn, barn som den avlidne hade med någon annan, i princip alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Finns bara särkullbarn har make ingen arvsrätt alls om man inte skriver testamente.

Det är bara om den efterlevande maken/makan efter bodelning och arvsskifte tillsammans med sin enskilda egendom inte har minst fyra prisbasbelopp, i dag 169 600 kr, som särkullbarnet måste vänta med att få ut hela eller delar av sitt arv till dess att också den efterlevande maken har dött.

Testamente mellan sambor

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Men genom ett testamente i vilket man förordnar att en efterlevande sambo ska ärva kan det ändras. Man ska dock komma ihåg att en bröstarvinge alltid kan få ut sin laglott genom att godkänna testamentet med förbehåll om utfående av laglott.

Testamente med legat

Ett legat är när ett testamente innehåller föreskrifter om att en viss utpekad egendom eller ett angivet penningbelopp ska tillfalla en viss person. Att muntligt eller skriftligt ange att en viss person ska ha viss egendom är inte bindande om det inte görs i form av ett testamente.

Delgivning och godkännande av testamente

Ett testamente måste delges arvingarna. Det är lämpligt att delgivning sker med mottagningskvitto. En kopia av testamentet överlämnas då till de arvingar vars arvsrätt påverkas. Arvingen kan då välja att antingen bara kvittera (bli delgiven) testamentet eller att både kvittera mottagandet och godkänna testamentet. Har testamentet godkänts blir det genast gällande.

Har arvingen inte godkänt testamentet har han eller hon sex månader på sig att klandra det. I så fall väcker de talan vid tingsrätten och yrkar att testamentet inte ska gälla. Väcks ingen klandertalan inom sex månader gäller testamentet.

Förvaring av testamente

Tänk på att testamenten som förvaras hemma eller i bankfack kan försvinna, förstöras eller glömmas bort. För att vara säker på att det du vill kommer att följas bör du låta förvara testamentet hos Testamentsbanken www.testamentsbanken. se eller Fonus www.fonus.se eller hos en advokat.

Glöm inte heller att uppdatera testmentet när förändringar sker i ditt och dina anhörigas liv som påverkar innebörden av testamentet.

Den avskaffade arvsskatten

Har du tidigare upprättat testamente där skattefrågor haft betydelse bör du ta hjälp att uppdatera det så att det blir så som du tänkt.

Livförsäkringar

För livförsäkringar (exempelvis tjänstegrupplivförsäkring och grupplivförsäkring) gäller särskilda arvsregler. Vill du att försäkringsbelopp ska tillfalla make, sambo, barn eller någon annan person skriver man ett förmånstagarförordnande. Testamente upphäver inte förmånstagarförordnande och kan inte heller ersätta det. Det är viktigt att förmånstagarförordnandet är formulerat på ett korrekt sätt. Ta hjälp av ditt försäkringsbolag

Arvsklasserna styr arvsordningen.

  • Först ärver efterlevande make.
  • Därefter ärver de som tillhör första arvsklassen, arvingar i rakt nedstigande led som också kallas bröstarvingar. Det är barn, barnbarn osv. Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott, hälften av arvslotten.
  • Andra arvsklassen är föräldrar och syskon samt deras barn. l Tredje arvsklassen är far- och morföräldrar samt deras barn.
  • Kusiner ärver inte. Om du saknar anhöriga och inte skrivit testamente går pengarna till Allmänna arvsfonden.  
Chatt
Hernhag: Tre aktier att köpa i dag"Aktien som är en potentiell börsbubbla"
Bok
Sparekonomens nya bok: Så skaffar du en egen ekonomiChristina Sahlberg lär dig tänka rätt kring första egna ekonomin
Börsen
Stängning lätt nedåt
Aktier
Börsens mest blankade aktier
Aktieportföljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Aktie
Vinstvarning från Duni
Analys
Nordea: Goda chanser för Ericsson ta nya marknadsandelar"Positivt även för Nokia"
22/1
Trading Direkt: Så påverkas oljebolagen av ESG-trenden
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens många nya köprekar
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Råvaror
Kopy Goldfields höjde guldproduktionen med 24 procent
Aktie
Investor: Flera riktkurshöjningar efter rapporten
Pandemin
EU-toppmöte: Virusrestriktioner måste skärpas"Alla icke-väsentliga resor inom länder och mellan EU-länder bör avrådas kraftigt"
USA
Demokraterna vill skynda på stimulanspaketet
Asien
Nedåt i Asien med Hongkong i botten
Rapport
Högre förvaltningsresultat än väntat för Castellum"Omöjligt guida om 2021"
Fonder
”Här finns fondvinnarna 2021”Tillväxtmarknaderna gynnas av svag dollar och höga råvarupriser
Analyser
Tolv köprekar bland analyserna
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Analytikerna: Evolution värd sin höga värderingUppsida mellan 10-25 procent
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor föreslår utdelning på 14 kr
Foto: Henrik Montgomery/TT
Sektor
Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare
5G
Kina vidtar "nödvändiga åtgärder" mot Sverige efter 5G-blockeringen
Foto: Helena Landstedt/TT
Analys
Pareto: Billeruds vändning till lönsamhet får momentum
Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
USA
Strategen och förvaltaren: Detta gynnas av Biden som president
Budstriden
SBB:s bud på Entra blev 190 norska kr