Familjejuridik 4: Detta gäller vid skilsmässa

Familjejuridik 4: Då behöver ni hjälp med skilsmässan

Publicerad 2010-09-20 11:38

Är ni överens om hur skilsmässan och fördelningen ska se ut klarar ni er förmodligen utan juridisk hjälp. I annat fall - ta hjälp av en advokat.

Är makarna överens om att skiljas gör de en gemensam ansökan till tingsrätten. Då kan den beviljas utan betänktetid.

Men i vissa fall måste man ha en betänketid på sex månader före skilsmässan. Så är det när:

  • Båda makarna önskar det.
  • Någon av dem har vårdnaden om och bor tillsammans med barnunder 16 år. Både om barnet är gemensamt och om det bara är den   ena förälderns.
  • Den ena maken motsätter sig skilsmässa.

I andra fall är förfarandet alltså relativt enkelt. En ansökan om äktenskapsskillnad skickas eller lämnas då tillsammans med personbevis och ansökningsavgift till tingsrätten på den ort där båda eller någon av dem är skriven. Rätten kan, om parterna vill, förutom att besluta om betänketid också ge ett interimistiskt beslut i avvaktan på en slutlig dom om äktenskapsskillnad. Den kan då besluta i frågor som rör till exempel vårdnaden, rätt till underhåll och vem som tills vidare ska bo kvar i det gemensamma hemmet.

Är makarna överens i dessa frågor kan överenskommelsen tas med i ett interimistiskt beslut och i en dom. Ansökan om äktenskapsskillnad blir då mer omfattande än i det tidigare exemplet.   Men är parterna däremot överens om att lösa frågorna utan förordnande av domstolen kan en enkel ansökan formuleras. Det finns en blankett på www.domstol.se

Föräldrar har även efter en äktenskapsskillnad gemensam vårdnad om barn. Vill man att enbart den ena föräldern ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det.

Är parterna inte helt överens om hur man vill lösa de olika frågorna i samband med äktenskapsskillnaden bör de vända sig till var sin jurist för att få hjälp. Det gäller också om ena maken motsätter sig skilsmässa eller om bara den ena föräldern ska ha vårdnaden om gemensamma barn.

Fullföljd

Tingsrätten dömer inte automatiskt till äktenskapsskillnad när betänketiden har löpt i sex månader. En av makarna, eller båda, måste lämna en ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det ska ske tidigast sex månader och senast ett år efter betänketidens början. Annars faller hela frågan om äktenskapsskillnad.

En ansökan om fullföljd behöver inte vara gemensam. Den andra parten får då yttra sig över ansökan. Frågor om underhåll och om vem som ska bo kvar i det gemensamma hemmet behöver inte regleras i samband med äktenskapsskillnaden, utan kan regleras i ett separat avtal. Men det är inte ovanligt att domstolen fastställer vad parterna kommit överens om.

Underhåll och umgänge

Frågor om till exempel umgänge med barn och underhåll till barn kan regleras i samband med en äktenskapsskillnadsdom, men de kan också regleras genom avtal. Är man inte helt överens om hur dessa frågor bör lösas är det lämpligt att advokater kopplas in. En ensamstående vårdnadshavare har rätt att vid behov få statligt underhållsstöd, som för närvarande är 1 273 kr per månad. Förutsättningen är att den andra föräldern inte betalar det underhållsbidrag som han eller hon enligt dom eller avtal ska betala eller att bidraget är lägre än underhållsstödet.

Det är viktigt att Försäkringskassan godkänner det avtalade underhållsbidraget. Försäkringskassan har normer för hur ett underhållsbidrag ska beräknas. Enligt dessa tar man hänsyn till olika kostnader för barnet, och föräldrarnas respektive inkomster och utgifter. Det finns inga särskilda formkrav för hur ett avtal om umgänge och/ eller underhåll ska se ut, men om man vill få underhållsstöd måste det som sagt godkännas av Försäkringskassan.

Barn har i princip rätt att leva på ungefär samma standard som sina föräldrar. Därför kan barn till en förälder med riktigt god ekonomi ha rätt till större underhåll än underhållsstödet, ett så kallat standardtillägg.

Bodelning. Den ska i princip göras när domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Men den kan göras redan under betänketiden. Är makarna överens om hur de ska dela boet gör de en förteckning, som sedan båda undertecknar.

Bodelningshandlingen behöver inte registreras för att vara giltig. Men för att vara säkra på att egendomen skyddas mot den ena makens borgenärer ska de registrera den hos tingsrätten. Är makarna inte överens om hur bodelningen ska gå till kan de få hjälp av tingsrätten med en bodelningsförrättare.

Privata Affärers tips: Bodelningen kan jämkas

Om en bodelning skulle te sig oskälig kan den jämkas. Tanken är då att man med hänsyn till äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden kan göra en annan fördelning än lagens hälftendelning. Det kan leda till att bara en viss del av egendomen ska delas eller att en pensionsförsäkring ska lämnas utanför.