Familjejuridik: Barn och föräldraskapFoto: Jupiterimages

Familjejuridik: Barn och föräldraskap

Publicerad 2010-09-14 08:49

En del saker i föräldraskapet är intuitivt. Annat kan du behöva hjälp med. Kontrollera att du vet vad som gäller om familjejuridik i PA-skolan.

Som förälder är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för dina barn till dess de fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasium förlängs din underhållsskyldighet men som längst till 21 års ålder.

Du ska fostra ditt barn och skulle barnet begå ett brott kan du bli skadeståndsskyldig. Ju äldre barnet blir desto större inflytande ska det ha.

Vårdnad

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad. För ogifta föräldrar, även sambor, ser det annorlunda ut. Där blir modern automatiskt vårdnadshavare. Fadern måste där bekräfta sitt faderskap genom protokoll hos socialnämnden.

Då får föräldrarna gemensam vårdnad.

Den gemensamma vårdnaden fortsätter även om föräldrarna skiljer sig om inte domstolen beslutar att den ska upphöra. Utgångspunkten för lagstiftningen är barnets bästa. Det gäller att ge både lugn och trygghet men också en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Därför kan en förälder som försvårar för den andra att träffa barnet ytterst riskera att förlora vårdnaden.

Arbete

Barnet får själv skaffa sig en anställning men föräldrarna måste godkänna arbetet. De kan också säga upp avtalet om barnets hälsa, skolgång eller utveckling hindras.

Förmyndare

Du ska ta hand om barnets ekonomiska angelägenheter. Den som är under 18 år får inte råda över sin egendom eller låna pengar.

Men om en 16-åring tjänat pengar får den i princip bestämma över dessa. Föräldrarna kan också ge en 16-åring tillåtelse att driva rörelse.

Om ett köp verkar orimligt stort kan föräldrarna häva det. Det kan handla om att den underårige köpt en dyr mobil för födelsedagspengarna.

Överförmyndare

I vissa fall krävs det att förmyndaren står under tillsyn av överförmyndare. Framför allt om barnet har egendom som överstiger åtta prisbasbelopp, 339 200 kr för 2010.

Detsamma gäller om det är någon annan än föräldrarna som är förmyndare. Det krävs även om det gäller fast egendom eller om barnet ska låna pengar eller driva rörelse. Förmyndaren får inte sälja fast egendom eller inteckna den utan överförmyndarens godkännande.

God man

Om du ger ditt omyndiga barn en större gåva måste en god man förordnas av tingsrätten. Tanken är att du inte både kan ge gåvan och ta emot den. Föräldrarna kan föreslå vem som ska förordnas. Då ska ansökan innehålla fullständiga personuppgifter på denna person och en undertecknad förklaring att personen är villig att ta uppdraget.

Gåvan ska registreras hos överförmyndaren i kommunen.

Gåva

För att fullborda en gåva måste den överlämnats till mottagaren.Gäller det pengar ska dessa vara på mottagarens bankkonto. Du får inte förbehålla dig rätten att disponera de insatta medlen.

En aktiegåva blir giltig om aktierna eller andra värdepapper placeras i depå eller på VP-konto. Du kan ge bort aktier eller aktiefonder om du vill skjuta upp kapitalvinstskatt i stället för att sälja och sedan ge bort pengarna.

Fast egendom måste skänkas skriftligen och handlingen måste vara undertecknad av både givare och mottagare. Givarens namnteckning ska vara bevittnad. Har givarens make giftorätt i fastigheten eller om den är permanentbostad ska maken lämna sitt samtycke till gåvan.

PA tipsar – behåll kontrollen

Om du vill ge en pengagåva till ditt barn eller barnbarn men inte känner dig säker på vad barnet gör med pengarna när det fyllt 18 år finns några vägar att gå:

Spara på eget konto och överlåt sedan när det känns lämpligt. Komplettera i så fall med testamente där det klart framgår vem som ska ärva.

Skaffa en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare.

PER HAMMARLUND och KARIN ARNELL, PRIVATA AFFÄRER