Familjejuridik: Sambo eller gift?

Familjejuridik: Sambo eller gift?

Publicerad 2010-09-14 08:44

Nu inleder vi Privata Affärers serie om familjejuridik. Första delen handlar om förhållandet. Vad skiljer sambo från gifta i juridisk mening?

Ogifta som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden är inte jämställda med gifta. Här kan du se vad som skiljer förhållandena åt

Det här gäller för sambor …

Bostad och bohag

Huvudregeln enligt sambolagen är att bostad och bohag, som skaffats för att användas gemensamt, vid en separation eller vid dödsfall förmögenhetsmässigt delas lika mellan samborna sedan ni gjort avdrag för skulder på vardera sidan, oavsett vem som köpt och betalat. Sådan egendom kallas samboegendom.

Bohag eller bostad som har skaffats tidigare ska inte delas även om det används gemensamt. Men har en sådan bostad bytts till en ny under förhållandet blir den nya samboegendom. Vid en separation har den av er som har det största behovet av bostaden, till exempel för vårdnad av barn, rätt att få bostaden på sin lott i bodelningen. Då krävs att den som behåller bostaden betalar halva nettomarknadsvärdet till den som tvingas flytta. Nettomarknadsvärdet är marknadsvärdet efter avdrag för skulder och den kapitalvinstskatt som hade uppstått vid en försäljning.

Sambolagen ger utökat skydd om bostaden är hyresrätt eller bostadsrätt. Även om bostaden inte skulle vara samboegendom kan det finnas fall då den som bäst behöver den får behålla bostaden. Det handlar då om vårdnad av gemensamma barn. Då får den som behåller bostaden betala hela bostadens värde till den andra.

Övrig egendom

Den egendom som inte skaffats för det gemensamma hemmet, exempelvis bilar, båtar, idrottsutrustning, går utanför delningen. Äger ni sådant gemensamt är det ett vanligt samägande. Den ena får köpa ut den andra eller så får ni sälja egendomen och dela   på intäkten.

Samboavtal

Om du inte vill att lagens regler om delning ska gälla kan du skriva ett samboavtal. Det skrivs före eller under ett förhållande och liknar ett äktenskapsförord.

 • Ska vara skriftligt.
 • Undertecknat av båda parter.
 • Behöver varken bevittnas eller registreras.

Barn

Fadern måste i ett samboförhållande bekräfta sitt faderskap genom protokoll hos de sociala myndigheterna.

 Tips från Privata Affärer

Gör en förteckning

För att underlätta en delning är det viktigt att dokumentera vad som är gemensamt bohag och vad som inte är det. Gör en förteckning över det gemensamma bohaget och en annan över sådant som var och en ägde före samboförhållandet, och som alltså inte ska delas.

Vill du ha ett skydd som går längre utan att gifta dig:

1. Skriv testamente

2. Skaffa försäkringar med förmånstagarförordnande.

3. Genom gåva eller köp kan ni också föra över hälften av bilen, båten eller annan egendom.

…och för gifta:

All egendom

I äktenskapet delas egendom upp i två delar:

 • Giftorättsgods: Rätt att vid bodelning i princip få hälften av makarnas sammanlagda tillgångar sedan deras skulder dragits av.
 • Enskild egedom: Sådan egendom som inte ska ingå i bodelningen. Den make som äger egendomen får behålla den.

Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods. Den kan bli enskild genom äktenskapsförord eller genom att det i testamente eller gåvobrev från någon annan än den andra maken föreskrivs att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Har den enskilda egendomen ersatts av annan egedom är även denna enskild. Ska avkastningen, som bankräntor eller hyresintäkter, vara enskild egendom måste det anges särskilt i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet, annars blir det giftorättsgods. Egendom du fått genom gåva eller testamente med krav på att den ska vara enskild kan inte göras om till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Det går bara om det i testamentet eller gåvobrevet står att det är möjligt.

Äktenskapsförord

Här kan makar bestämma att egendom som skulle varit giftorättgods ska vara enskild egendom. Eller ändra tillbaka från enskild egendom till giftorättsgods.

 • Ska vara skriftligt.
 • Undertecknat av båda.
 • Behöver inte bevittnas.
 • Måste registreras vid tingsrätten.
 • Gäller äktenskapsförordet bara en fastighet eller en bil är det viktigt med fastighetsbeteckning eller registreringsnummer. Vill du ändra hela eller delar av ett tidigare gjort äktenskapsförord krävs ett nytt som registreras vid tingsrätten. Då ersätter detta hela eller delar av det gamla äktenskapsförordet.

Gåvor

Gåvoskatten är avskaffad men fortfarande gäller särskilda regler för gåvor mellan makar. Gåvor av fast egendom måste göras skriftligen och registreras vid tingsrätten.

Gåvor av lös egendom blir gällande så länge de överlämnats till mottagaren. Men för att skydda mot givarens eventuella fordringsägare krävs att gåvan registreras vid tingsrätten.

Gåvobrev

 • Tydlig beskrivning av gåvan.
 • Tillträdesdag bör anges.
 • Undertecknas av både givare och mottagare.
 • Givarens namnteckning ska bevittnas och mottagarens personnummer ska finnas med vid gåva av fast egendom.

Tips från Privata Affärer

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskapet kan i vissa fall vara att föredra framför gåva till make för att undvika skattekonsekvenser.

Om två personer ger varandra ömsesidiga gåvor är det att jämställa med byte och utlöser kapitalvinstbeskattning.

PER HAMMARLUND, KARIN ARNELL, PRIVATA AFFÄRER