Swedbanks katastrofrapportFoto: Mikael Carlsson /Scanpix

Swedbanks katastrofrapport

Publicerad 2009-04-23 13:51

Swedbank redovisar en rörelseförlust på hela 3 357 miljoner kronor för årets första kvartal. Analytikerna hade väntat sig en vinst. Kreditförlusterna steg med drygt 6 500 miljoner.

Rörelseförlusten på 3 357 miljoner för det första kvartalet kan jämföras med vinsten på 3 718 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 813 miljoner kronor.

Resultatet belastas av en nedskrivning av värdet på immateriella tillgångar på 1 305 miljoner kronor och en engångskostnad för Swedbank Roburs felaktiga fondavgifter på 346 miljoner kronor. Exklusive dessa belopp var rörelseförlusten 1 572 miljoner kronor.

Swedbanks vd Michael Wolf skriver i delårsrapporten att banken i dag står inför en av sina största utmaningar genom tiderna.

”Den globala konjunkturnedgången har fördjupats i takt med att finanskrisens effekter på den reala ekonomin har förstärkts. På flera marknader där Swedbank verkar är nedgången djup”, skriver han.

Wolf pekar på att, trots de omfattande kreditförlusterna, har Swedbanks så kallade primärkapitalrelation, som speglar bankens finansiella styrka, endast minskat med 0,3 procentenheter till 10,8 procent.

Nedskrivningen på 1,3 miljarder kronor avser Swedbanks verksamhet i Ukraina, vars värde redan tidigare skrivits ned kraftigt.

”På grund av den ekonomiska och politiska osäkerheten har Swedbank valt att omvärdera Ukraina och kommer att utveckla verksamheten med en lägre ambitionsnivå”, skriver banken.

Den baltiska verksamheten betraktas enligt Swedbank fortfarande som ”en vital del av vår hemmamarknadsstrategi”. Swedbank utesluter dock inte en framtida nedskrivning av så kallad goodwill, hänförlig till de baltiska investeringarna.

Kreditförlusterna sköt i höjden och uppgick netto till 6 845 miljoner kronor, jämfört med 288 miljoner kronor ett år tidigare. Reserveringarna för kreditförluster uppgick under kvartalet till 6 552 miljoner kronor, varav 3 680 miljoner kronor hänför sig till den kraftigt försämrade makroekonomiska situationen.

Den ekonomiska krisen har medfört kraftigt försämrad återbetalningsförmåga för kunderna på många av Swedbanks marknader. Mest påtaglig har försämringen enligt banken varit i de baltiska länderna och Ukraina. Större delen av de gruppvisa reserveringar på 3,7 miljarder kronor som Swedbank bokfört avser dessa länder.

”Vi förväntar oss att tillväxttakten i osäkra fordringar kommer att avta senare under året. När så sker kommer reserveringsgraden att sjunka”, skriver Swedbank.

Banken skriver också att den ”extensivt” använt sig av den statliga garantin för att ta upp ny långfristig upplåning och säkerställa en god likviditet.

tt