Årsstämman i LightAir AB (publ)

2022-06-28 13:00:00

Vid årsstämman i LightAir AB (publ) den 28 juni 2022 fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse och revisorer

Omval skedde av Ulf Lindstén, Peter Holmberg och Lars Liljeholm.

Ulf Lindstén valdes som styrelseordförande. Till revisor valdes revisionsbolaget BDO AB med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor. Auktoriserad revisor Tommy Mårtensson hade avböjt omval.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 350 000 SEK, varav ordföranden ska erhålla 150 000 SEK och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 100 000 SEK vardera.

Revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

I syfte för att kunna hålla bolagsstämma även i Österåkers kommun beslutade stämman enhälligt att följande införs i bolagsordningen i § 8 (ändring i fetstil):

Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, även hållas i Solna kommun och Österåkers kommun.

Bemyndigande till styrelsen för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utge en tilläggsköpeskilling till Eurus AirTech AB mot betalning av 500 000 nya aktier i LightAir avseende förvärv av rättigheter som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kvittning eller apport. Stämman beslutade att bemyndigandet ska gälla som längst till och med årsstämman 2023.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning ska ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska kunna resa rörelsekapital, resa kapital för fortsatt expansion och förvärva bolag. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om emission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionsvillkoren vara marknadsmässiga, dock att marknadsmässig emissionsrabatt får ges, och att antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, inte får överstiga 30 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Cision