Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

2023-03-23 18:00:00

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022.

Årsstämman valde enligt förslag från valberedningen Charlotte Hybinette som styrelseordförande och Anders Jarl, Ricard Robbstål, Caroline Krensler, Eric Grimlund, Anneli Jansson, Maximilian Hobohm och Henrik Forsberg Schoultz som styrelseledamöter. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor och till övriga ledamöter med 230 000 kronor vardera, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 55 000 kronor och till övriga ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 30 000 kronor. 

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2024 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet 2023.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare och ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av aktiekapitalet.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)                                    

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, vd, 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, 0721-27 77 78

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2023 kl 18.00 CET.
 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde
om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Cision