Årsstämma i JM AB

2023-03-30 18:30:00

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade om utdelning om 14 kronor per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 3 april 2023. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 april 2023. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Jenny Larsson, Olav Line, Thomas Thuresson samt nyval av Stefan Björkman.

För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå höjt arvode med 955 000 kr och till ledamot ska höjt arvode utgå med 380 000 kr.

För arbete i utskotten ska utgå höjda arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 165 000 kr.  
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 98 000 kr. 
Ordförande i Ersättningsutskottet: 68 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 68 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 105 000 kr. 
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 80 000 kr.

Arvodesförslaget avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 4 065 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2024.
Ersättning - rapport och riktlinjer
Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. 

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköp
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapitalet och fondemission
Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, med 3 774 001 kr genom indragning av 3 774 001 egna stamaktier. För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutades om ökning av aktiekapitalet med 3 774 001 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital. Sammantaget minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital.

Cision