Årsstämma i Bong AB

2022-05-11 20:19:18
Vid årsstämman beslutades följande.
  • Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
  • Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter varefter omvaldes Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren. Christian Paulsson utsågs till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt härutöver med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse en valberedning bestående av tre ledamöter, nämligen Stéphane Hamelin (representant för Holdham SA), Christian Paulsson (representant för Paulsson Advisory AB) och Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB) med Christian Paulsson som valberedningens ordförande.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, införa bestämmelse i bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid framtida bolagsstämmor.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bong.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.

Cision