Årsstämma i AB SKF

2023-03-23 15:25:00

Göteborg, 23 mars 2023: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 23 mars 2023 årsstämma.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 27 mars 2023.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Stråberg, Hock Goh, Geert Follens, Håkan Buskhe, Susanna Schneeberger och Rickard Gustafson samtidigt som nyval skedde av Beth Ferreira, Therese Friberg, Richard Nilsson och Niko Pakalén.

Hans Stråberg valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2023 enligt följande:

a. 2 610 000 kronor till styrelseordföranden, 1 305 000 kr till vice ordföranden och 850 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt

b. 295 000 kronor till revisionskommitténs ordförande och 217 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, 170 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och 135 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén samt 170 000 kronor till hållbarhetskommitténs ordförande och 135 000 kronor till övriga ledamöter i hållbarhetskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2023. Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas. Tilldelningen av aktier ska vara relaterad till graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen fastställt, och till ett hållbarhetsmål som är kopplat till SKFs betyg i CDPs klimatförändringsutvärdering under den treåriga programperioden. Programmet medför ingen utspädning av bolagets aktier. Programmets huvudsakliga villkor och riktlinjer framgår av styrelsens förslag som finns på www.skf.com.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Cision