Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 september 2022

2022-11-09 08:00:00

Halmstad 9 november 2022
tredje KVARTALET (1 juli-30 september 2022)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 917 (180) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 713 (76) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 697 (61) mkr.
 • Resultatet före skatt, före jämförelsestörande poster, uppgick till 722 (57) mkr och efter jämförelsestörande poster till 705 (54) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 705 (54) mkr motsvarande 15,86 (1,41) kr per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 792 (93) mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 659 (64) mkr.
 • Production genererade 52 (57) GWh grön el. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 496 (755) SEK/MWh, fördelat på el 491 (749) SEK/MWh och ursprungsgarantier, 5 (7) SEK/MWh, resulterande i att den totala intäkten från Production minskade till 26 (43) mkr.
 • Försäljningen av vindkraftprojektet Kölvallen, 42 turbiner med en total nominell effekt om 277 MW, genomfördes. Försäljningen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka EUR 90 miljoner under åren 2022 - 2025, varav cirka EUR 65 miljoner resultatfördes vid försäljningen.
 • I samband med försäljningen av Kölvallen förvärvade Arise också en ägarandel om cirka 9% i projektet. Detta är i linje med Arise ambition att vara en mer dynamisk utvecklare med fokus på att maximera värdeskapandet via sin projektportfölj.
FÖRSTA nio månaderna (1 januari-30 september 2022)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 058 (262) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 799 (110) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 753 (62) mkr.
 • Resultatet före skatt, före jämförelsestörande poster, uppgick till 771 (51) mkr och efter jämförelsestörande poster till 736 (44) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 736 (44) mkr motsvarande 17,74 (1,18) kr per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 926 (120) mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 694 (29) mkr.
 • Production genererade 213 (200) GWh grön el. Ökningen beror i huvudsak på starkare vindar under första kvartalet än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 669 (533) SEK/MWh, fördelat på el 663 (524) SEK/MWh och ursprungsgarantier 6 (9) SEK/MWh, resulterande i att den totala intäkten från Production ökade till 143 (106) mkr.
 • Markus Larsson utsågs till ny CFO, Daniel Cambridge utsågs till ny CCO, med ansvar för Affärsutveckling och M&A, och Hans Carlsson utsågs till ny COO. Samtliga har tagit plats i bolagets koncernledning.
 • I mars 2022 fattade Arise investeringsbeslut avseende byggnation av vindkraftprojektet Lebo i Västerviks kommun.
 • I april 2022 ingick Arise avtal med BlackRock om förvaltning av vindparker i Finland där det totala uppdraget omfattar 219 MW.
 • I maj 2022 emitterade Arise gröna seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 50 miljoner, där emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Arise Gröna Finansieringsramverk.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
 • Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens slut.
 

Halmstad den 9 november 2022

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702409 902

Markus Larsson, Finansdirektör Arise AB, +46 735321 776

Denna information är sådan information som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Cision