Arise AB: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2022

2023-02-16 08:00:00
Fjärde KVARTALET (1 oktober-31 december 2022)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 106 (79) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och före jämförelsestörande poster uppgick till 52 (46) mkr och efter jämförelsestörande poster till 52 (32) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 37 (31) mkr och efter jämförelsestörande poster till 37 (17) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 36 (13) mkr motsvarande 0,80 (0,33) kr per aktie, före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -3 (23) mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till -76 (-10) mkr.
 • Production genererade 79 (82) GWh med en genomsnittlig intäkt om 857 (812) SEK/MWh.
 • Extra bolagsstämma den 15 december 2022 beslutade om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda i bolaget. Totalt förvärvade anställda i bolaget 407 360 teckningsoptioner, varav 370 000 förvärvades av personer i koncernledningen.
Årets 12 månader (1 januari-31 december 2022)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 164 (341) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och före jämförelsestörande poster uppgick till 851 (157) mkr och efter jämförelsestörande poster till 851 (143) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 790 (93) mkr och efter jämförelsestörande poster till 790 (79) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 772 (57) mkr motsvarande 18,60 (1,51) kr per aktie före och 18,60 (1,49) kr efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 923 (143) mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 618 (19) mkr.
 • Production genererade 292 (282) GWh med en genomsnittlig intäkt om 720 (614) SEK/MWh.
 • Under första halvåret 2022 utsågs Markus Larsson till ny CFO, Daniel Cambridge utsågs till ny CCO, med ansvar för Affärsutveckling och M&A, och Hans Carlsson utsågs till ny COO. Samtliga ingår i bolagets koncernledning.
 • I mars 2022 fattade Arise investeringsbeslut avseende byggnation av vindkraftprojektet Lebo i Västerviks kommun.
 • I april 2022 ingick Arise avtal med BlackRock om förvaltning av vindparker i Finland där det totala uppdraget omfattar 219 MW.
 • I maj 2022 emitterade Arise gröna seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 50 miljoner, där emissionslikviden används i enlighet med Arise Gröna Finansieringsramverk.
 • Försäljningen av vindkraftprojektet Kölvallen, 42 turbiner med en total nominell effekt om 277 MW, genomfördes i juli 2022. Försäljningen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka EUR 90 miljoner under åren 2022 - 2025, varav cirka EUR 65 miljoner resultatfördes vid försäljningen.
 • I samband med försäljningen av Kölvallen förvärvade Arise också en ägarandel om cirka 9% i projektet. Detta är i linje med Arise ambition att vara en mer dynamisk utvecklare med fokus på att maximera värdeskapandet via sin projektportfölj.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
 • Arise ingick i januari 2023 avtal med Persson Invest, en av Sveriges större privata markägare. Avtalet avser rättigheter att utveckla potentiella vindkraftsprojekt på stor del av Persson Invests marker där bolaget ser god potential för att realisera ny vindkraft. Bolaget bedömer indikativt att potentialen uppgår till ca 500 MW.

 

Halmstad den 16 februari 2023

ARISE AB (publ) 
  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46 702 409 902

Markus Larsson, Finansdirektör Arise AB, +46 735 321 776

  

  

Denna information är sådan information som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Cision