AQ GROUP: STARK TILLVÄXT, LÄGRE MARGINAL PGA LÅGA PRISER ENL VD

2022-07-15 08:10:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett rörelseresultat om 107 miljoner kronor (118) för det andra kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 1.721 miljoner kronor (1.361).

"I enlighet med vår strategi har vi en fortsatt stark tillväxt som i det andra kvartalet uppgick till 26 procent varav 21 procent organisk. Ungefär hälften av den organiska tillväxten är prishöjningar. Vårt mål är att växa 15 procent per år och vi ligger långt över målet", noterar vd James Ahrgren i delårsrapporten.

Resultatmarginalen i kvartalet uppgick till 6,3 procent (8,4).

"Det är långt från vårt mål på 8 procent. Det är svagt. Det är tydligt att vi har för låga priser till vissa av våra kunder. Vi arbetar fortsatt hårt med justera priser på grund av ändrade kostnader för både material och tjänster liksom förväntade kostnadsstegringar för exempelvis energi och transporter. Vi har sedan april extra uppföljning med ett antal av våra bolag för att öka takten med införandet av nya priser. Det är framförallt gentemot fordonskunder som vi inte lyckats få kompensation fullt ut för ökade kostnader. Vi tappar även i produktivitet eftersom vi har ökade volymer som medfört att vi rekryterat många nya medarbetare på kort tid. Det påverkar vår marginal negativt", skriver vd.

AQ har tidigare kommunicerat att bolaget har haft problem med materialbrister i flera fabriker.

"Det ser nu något bättre ut inom vårt affärsområde kablage medan det fortfarande är svårt att få leveranser inom våra affärsområden elskåp och systemprodukter. Vår leveransprecision var i kvartalet 90 procent.. Det är lägre än vårt mål på 98 procent. Utöver materialbrister påverkas vår leveransprecision av att vi har flera fabriker som växer kraftigt. Där investerar vi nu i utökad kapacitet", skriver James Ahrgren.Direkt-SE