AQ Group AB (publ) delårsrapport januari - september 2022

2022-10-20 08:00:00
Tredje kvartalet, juli-september 2022 i sammandrag
 • Stark tillväxt inom elektrifiering
 • Nettoomsättningen ökade med 31,0% till 1 711 MSEK (1 306)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30,8% till 123 MSEK (94)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 33,7% till 121 MSEK (91)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 7,1% (6,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 MSEK (99)
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade med 31,4% till 5,41 SEK (4,12)
Nio månader, januari-september 2022 i sammandrag
 • Nettoomsättningen ökade med 27,8% till 5 078 MSEK (3 974)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,9% till 343 MSEK (333)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 4,6% till 346 MSEK (331)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,8% (8,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 MSEK (343)
 • Resultatet per aktie efter utspädning minskade med 0,4% till 15,16 SEK (15,23)
 • Soliditeten uppgick till 56% (55)

VD har ordet

                     

Tillväxt inom elektrifiering

Vi fortsätter vår trend med stark organisk tillväxt. I kvartalet växte vi med 31%. Mer el till folket är budskapet runt om i världen. Att arbeta med elektrifiering har blivit ett modeord. Vi på AQ har arbetat med elektrifiering sedan vi grundades 1994. Våra kunder inom samtliga segment använder vår kunskap inom konstruktion och produktion av mekanik, kablage, induktiva komponenter och elskåp för att leverera nya elektrifierade lösningar. Vi är stolta att kunna dra vårt strå till stacken för att göra världen bättre. Under kvartalet har vi fortsatt att öka vår kapacitet, exempelvis har vi levererat våra första batterisystem från Bulgarien och vi har 500 nya operatörer i vår fabrik i Litauen som levererar kablage till elektrifierade tunga fordon såsom lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Många talar om en framtida recession inom industrin. AQ är ett litet bolag med liten marknadsandel relativt den totala marknaden för kontraktstillverkning. Vi tänker fortsätta växa och ta marknadsandelar även om efterfrågan inom något av våra marknadssegment plötsligt skulle vika.  

Resultatmarginalen i kvartalet uppgick till 7%. Det kan vi inte vara nöjda med. Om vi skall ha råd med vår starka organiska tillväxt krävs en marginal på 8%. Vi sitter fortsatt i tuffa förhandlingar med våra fordonskunder för att få kompensation för kostnadsökningar för råmaterial, energi och transporter. Dessa förhandlingar är långt gångna och jag är övertygad om att vi kommer nå i mål under fjärde kvartalet.

Vi har under längre tid genomfört förbättringar hos vårt bolag i Mexiko. Vi ser nu en stor förbättring vad gäller kvalitet och leveransprecision till våra kunder. Det förbättrar även lönsamheten. Men vi är fortfarande inte helt i mål. Under fjärde kvartalet kommer vi förstärka ledningsgruppen i Mexiko med två erfarna ledare för att ytterligare förbättra verksamheten.  

Som jag skrev i rapporten för andra kvartalet har vi fortfarande lönsamhetsproblem på två av våra bolag i Kina. Under tredje kvartalet har vi börjat sälja direkt till slutkund i stället för att använda distributör. Det har en positiv påverkan på vårt resultat. Under fjärde kvartalet skall vi förbättra produktiviteten i dessa bolag så att vi når våra mål vad gäller lönsamhet.

Två av våra bolag i Nordamerika har under kvartalet fått stoppa leveranserna då en kund har haft stängt i sin fabrik på grund av strejk. Detta påverkar resultatet negativt under kvartalet med 4 MSEK. Strejken är nu över och leveranser sker som vanligt sedan den 20 augusti.

Vad gäller materialbrister så är situationen förbättrad inom våra kablagebolag. Däremot har vi fortsatt svårt att köpa processorer till våra affärsområden elskåp och systemprodukter. Ledtiderna på dessa komponenter är långa och påverkar vår förmåga att leverera allt som våra kunder vill ha. Vi har fortsatt en backlog inom dessa två affärsområden. 

Kunder

Under tredje kvartalet har vår fabrik i Bulgarien levererat order på batterilagringssystem för 6 MEUR till en kund som tillhandahåller energilagring för elnätet. Vårt bolag i Litauen har påbörjat serieleveranser av det nya kontrakt på kablagemattor som vi erhöll under kvartal två. Detta kontrakt är på ca 9 MEUR per år. 

Efterfrågan från våra befintliga kunder är stark. Vi ser god tillväxt framför allt inom elektrifiering. Under tredje kvartalet är våra leveranser till elektrifiering 55% av vår totala omsättning. Vi fokuserar vår fortsatta organiska tillväxt inom detta område. 20% av vår totala omsättning i kvartalet är till fordonsindustrin som fortfarande till största del är dieseldriven. Dessa kunder genomför en stor omställning till elektrifierade fordon. Omsättningen för våra kablageprodukter ökar med uppskattningsvis 20% för elfordon jämfört med samma typ av dieselfordon. Vi hjälper våra kunder att ställa om genom vårt starka erbjudande inom kablage, elskåp och induktiva komponenter.

Investeringar i fortsatt tillväxt och förvärv

Vi har idag stor organisk tillväxt. Vi fokuserar därför våra resurser på att hantera denna historiskt höga organiska expansionstakt. Under de första nio månaderna för 2022 har vi växt med 1 mdr kronor i absoluta tal. Vi förväntar oss ökad försäljning av nya produkter i motsvarande omfattning även 2023. Därför avvaktar vi nu med att genomföra potentiella förvärv.

Vi har med hög fart inlett renoveringen av den fastighet som vi förvärvade i Pernik Bulgarien under andra kvartalet. Vi förväntar oss att de första batterisystemen skall levereras från denna nya fabrik under fjärde kvartalet för att sedan nå full produktionstakt under första kvartalet 2023. Vårt team gör ett fantastiskt arbete med detta projekt. Ibland är det viktigaste för våra kunder att vi kan exekvera snabbt vilket vi verkligen gör. Vi har stora möjligheter att sälja batterisystem för 40 MEUR från denna fabrik under 2023.

Vår fabrik i Litauen förbereder sig nu för serieproduktion av kablage till en världsledande lastbilstillverkare med start i första kvartalet 2023. Vi har redan nu rekryterat 500 medarbetare och kommer innan fjärde kvartalet är slut att rekrytera 300 till. Det är naturligt att produktiviteten blir lägre en tid när vi rekryterar så många nya medarbetare på en gång. Vi har ett mycket erfaret ledarteam på plats i Litauen som kommer att klara denna upprampning på ett bra sätt. Vi räknar med att denna fabrik kommer att dubblera sin omsättning under 2023 vilket innebär en ökning med 40 MEUR.

Kassaflöde och balansräkning

Vi har fortsatt hög organisk tillväxt. Det innebär att vårt lager och våra kundfordringar ökar. Vi har många stora kundprojekt med flera nya kunder som initialt påverkar vårt kassaflöde negativt. De enheter som haft störst påverkan på rörelsekapitalet under kvartalet är vår kablage-enhet i Litauen, vårt elskåpsbolag i Bulgarien samt vår transformatorfabrik i USA. I kvartalet är kassaflödet svagt men vi har fortsatt låg skuldsättning som gör att vi kan fokusera på våra kunder och fortsätta att investera och växa tillsammans med dem.

Medarbetare och kärnvärden

Jag har haft förmånen att leda AQ i sex kvartal. Vi är en grupp på omkring 50 ledare med starka inre drivkrafter som alltid vill bli bättre. Det är dessa ledare som tillsammans med alla våra 7 000 medarbetare gör AQ till en så stark kraft. Vi rör oss tillsammans framåt, uppåt mot nya rekord varje år. I år kan jag med säkerhet redan nu säga att vi kommer slå våra rekord vad gäller omsättning och resultat ännu en gång. Det är det som gör det här jobbet till det bästa man kan ha. Att leda den här gruppen och tillsammans bli bättre och bättre samtidigt som vi genom att producera lösningar till våra kunder för ett elektrifierat samhälle samtidigt gör världen lite bättre varje dag.

Som långsiktig aktieägare i AQ räknar jag med att vi kommer öka omsättningen och resultatet varje år samtidigt som vi bidrar positivt till ett bättre samhälle. Det tycker jag är kul. Som jag brukar säga till mina medarbetare, "Let's Grow, Make Profit and have Fun!"

James Ahrgren

VD och Koncernchef

Informationen är sådan som AQ Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom James Ahrgren, för offentliggörande 2022-10-20 08:00 CEST.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
James Ahrgren, koncernchef, 076-052 58 88 eller
Christina Hegg, CFO, 070-318 92 48

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2021 ca 6 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2021 hade AQ en omsättning på ca 5,5 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com (https://www.aqgroup.com/sv)

Cision