AQ Group AB (publ) delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-15 08:00:00
Andra kvartalet, april-juni 2022 i sammandrag 
 • Stark efterfrågan men låg marginal
 • Nettoomsättningen ökade med 26,4% till 1 721 MSEK (1 361)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 9,3% till 107 MSEK (118)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 5,0% till 108 MSEK (114)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,3% (8,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 73,9% till 22 MSEK (84)
 • Resultatet per aktie efter utspädning minskade med 9,8% till 4,71 SEK (5,22)
Sex månader, januari-juni 2022 i sammandrag
 • Nettoomsättningen ökade med 26,2% till 3 367 MSEK (2 668)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 8,1% till 220 MSEK (239)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 6,4% till 225 MSEK (240)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,7% (9,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 73,1% till 65 MSEK (244)
 • Resultatet per aktie efter utspädning minskade med 12,3% till 9,74 SEK (11,11)
 • Soliditeten uppgick till 55% (57)

VD har ordet

                         

Tillväxt, men låg marginal

I enlighet med vår strategi har vi en fortsatt stark tillväxt som i det andra kvartalet uppgick till 26% varav 21% organisk. Ungefär hälften av den organiska tillväxten är prishöjningar. Vårt mål är att växa 15% per år och vi ligger långt över målet. Tillväxt är kul. Det ger oss möjligheter att investera i våra medarbetare, nya tillverkningsteknologier och det bevisar att vi är konkurrenskraftiga. Vi har aldrig i bolagets historia haft sådan tillväxt som nu. Vi ser det som att vi och våra kunder gillar varandra. I princip vill samtliga kunder köpa mer av oss. Det är bra.

Resultatmarginalen i kvartalet uppgick till 6,3%. Det är långt från vårt mål på 8%. Det är svagt. Det är tydligt att vi har för låga priser till vissa av våra kunder. Vi arbetar fortsatt hårt med justera priser på grund av ändrade kostnader för både material och tjänster liksom förväntade kostnadsstegringar för exempelvis energi och transporter. Vi har sedan april extra uppföljning med ett antal av våra bolag för att öka takten med införandet av nya priser. Det är framförallt gentemot fordonskunder som vi inte lyckats få kompensation fullt ut för ökade kostnader. Vi tappar även i produktivitet eftersom vi har ökade volymer som medfört att vi rekryterat många nya medarbetare på kort tid. Det påverkar vår marginal negativt. 

På AQ agerar vi långsiktigt och vi värnar våra långsiktiga relationer med våra kunder. Jag känner mig trygg i att vi kommer komma i mål med nödvändiga prisjusteringar även till våra fordonskunder utan att skada deras förtroende för oss.

Vi arbetar mer intensivt med ett antal bolag i koncernen då de levererar för dåliga resultat. Just nu är det vårt bolag i Mexico och våra två transformatorbolag i Kina. Åtgärdsprogram genomförs just nu. Framförallt har vi fortsatt stora utmaningar i Mexico där de åtgärder vi genomfört inte biter än medan jag är mer hoppfull att vi snabbare ska nå goda resultat i Kina. 

Som jag tidigare nämnt så har vi haft problem med materialbrister i flera fabriker. Det ser nu något bättre ut inom vårt affärsområde kablage medan det fortfarande är svårt att få leveranser inom våra affärsområden elskåp och systemprodukter. Vår leveransprecision var i kvartalet 90%. Det är lägre än vårt mål på 98%. Utöver materialbrister påverkas vår leveransprecision av att vi har flera fabriker som växer kraftigt. Där investerar vi nu i utökad kapacitet. 

Under kvartalet har vi flyttat vår transformatorfabrik i Indien för att få mer produktionsyta. Vi har stark tillväxt inom transformatorer i Indien för tåg och till vindkraft. Vi har under april månad driftsatt vår nya kablagefabrik i Litauen som innebär kraftigt ökad kapacitet för kablage i Europa. Samtidigt har vi investerat i ytterligare maskinkapacitet i flera av våra fabriker i Sverige, Finland, Bulgarien och Litauen. Ett exempel är koncernens första rörlaser för 7 MSEK i Bulgarien. 

Kunder

Under andra kvartalet har vår fabrik i Bulgarien erhållit ordrar för 12 MEUR från en kund som tillhandahåller batterilagringssystem för elnätet. Vårt bolag i Litauen har också skrivit avtal med en befintlig kund på kablagemattor för 9 MEUR per år. Serieleveranser påbörjas under tredje kvartalet. 

Efterfrågan från våra befintliga kunder är stark. Vi ser god tillväxt inom samtliga affärsområden och marknadssegment. Vi är dock vaksamma och beredda att agera snabbt om våra kunders efterfrågan plötsligt skulle vika.

Investeringar i fortsatt tillväxt och förvärv

Vi har utvärderat många förvärvskandidater under kvartalet för att hitta lämpliga förvärv som passar in i vår tillväxtstrategi.

I slutet av juni tecknade ett av våra dotterbolag i Bulgarien ett avtal om att förvärva en fastighet i Pernik, Bulgarien om 22000m² för 5 MEUR. Denna nya fabrik kommer att producera plåtkapslingar och genomföra elinstallationer för stora batterisystem som används för att lagra energi till elnätet. Detta kommer att möjliggöra en fortsatt tillväxt inom våra affärsområden elskåp och systemprodukter i Europa.

Nu har det gått ett år sedan vi förvärvade tre fabriker av Schaffner. Vår integration går enligt plan. Enheterna i Ungern och USA har hög beläggning och bidrar positivt till vårt resultat. Fabriken i Kina har utmaningar vad gäller lönsamhet. De omstruktureringar som tidigare aviserats har gett effekt, men det krävs mer åtgärder för att öka lönsamheten. I kvartalet påverkas resultatet med -4 MSEK på grund av att fabriken i Shanghai varit nedstängd till följd av lokala covid-restriktioner. I kvartalet bidrar förvärvet med 6,4% ökning av vår nettoomsättning och med 0,2% i resultat före skatt.

Kassaflöde och balansräkning

Vi har hög organisk tillväxt samt lageruppbyggnad under kvartalet. Vi har många stora kundprojekt med flera nya kunder som initialt påverkar vårt kassaflöde negativt. Vi har fortsatt låg skuldsättning som gör att vi kan fokusera på våra kunder och fortsätta att investera och växa tillsammans med dem.

Medarbetare och kärnvärden

Det som gör att AQ lyckas är att vi har fantastiska medarbetare som lever våra kärnvärden. Vi har inga patent eller komplicerade kontrakt. Vår decentraliserade modell gör att våra ledare vågar fatta svåra beslut snabbt i samarbete med leverantörer och kunder. Under kvartalet har vi genomfört vår årliga VD-konferens i Bulgarien. Det gav en stor portion energi och inspiration till våra entreprenörer. Det är våra entreprenörer på alla nivåer i bolaget som gör hela skillnaden. Det är de som skapar tillväxt, vinst och att vi har kul tillsammans!

James Ahrgren

VD och Koncernchef

Informationen är sådan som AQ Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom James Ahrgren, för offentliggörande 2022-07-15 08:00 CEST.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
James Ahrgren, koncernchef, 076-052 58 88 eller
Christina Hegg, CFO, 070-318 92 48

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2021 ca 6 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2021 hade AQ en omsättning på ca 5,5 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com (https://www.aqgroup.com/sv)

Cision