AQ Group AB har utsett valberedning

2022-10-18 13:00:00
I enlighet med detta har valberedningen nu utsetts och består av följande ledamöter:
  • Henrik Carlman, utsedd av Aeternum Capital
  • Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
  • Per Olof Andersson, eget innehav
  • Claes Mellgren, eget innehav

Valberedningen har utsett Hans Christian Bratterud till sin ordförande.

Årsstämman kommer att äga rum den 20 april 2023 i Västerås.

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:
  • val av stämmoordförande
  • antal styrelseledamöter och revisorer
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor
  • arvode till styrelsen, utskotten och revisor
  • i förekommande fall förslag till förändringar i gällande valberedningsinstruktion

Valberedningen förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan före januari månads utgång 2023 göra detta via e-post till ir@aqgroup.com(rubricera "Till Valberedningen") eller per brev till Valberedningen, AQ Group AB, Regattagatan 29,723 48 Västerås.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 2 mars 2023 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon 070 - 417 85 01
Informationen lämnades, genom Patrik Nolåkers försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 13:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2021 ca 6 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2021 hade AQ en omsättning på ca 5,5 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com (https://www.aqgroup.com/sv)

Cision