APAC: Delårsrapport kvartal 2 - i sammandrag

2023-01-24 07:30:00

Belopp i TSEK


2022-10-01-
-2022-12-31
2022-07-01-
-2022-12-31
Nettoomsättning--
Rörelseresultat-1 675-4 758
Resultat per aktie före och efter utspädning0,04-0,27
Nettokassa6 7366 736

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Aligro Planet Acquisition Company AB (”APAC” eller ”Bolaget”) har under perioden fortsatt arbetet med att analysera och utvärdera ett flertal intressanta potentiella förvärvsobjekt.

FRAMTIDSUTSIKTER
APACs verksamhet består uteslutande i att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag. Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden.

För fullständig bokslutskommuniké, se bilaga.

MFN