APAC: Delårsrapport kvartal 1 - i sammandrag

2022-10-13 07:30:00

Finansiella nyckeltal 2022-07-01 — 2022-09-30
Siffror inom parentes avser samma period fg år avseende resultatposter, medan balansposter jämförs mot årsbokslutet.

Nettoomsättning: - (-)
Rörelseresultat: -3 083 (-637) TSEK
Resultat per aktie före och
efter utspädning: -0,31 (-0,05) SEK
Nettokassa: 10 544 (11 217) TSEK

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Aligro Planet Acquisition Company AB (”APAC” eller ”Bolaget”) har under perioden fortsatt arbetet med att analysera och utvärdera flera intressanta potentiella förvärvsobjekt.

FRAMTIDSUTSIKTER
APACs verksamhet består uteslutande av att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag. Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden.

För fullständig bokslutskommuniké, se bilaga.

MFN