Ändrat antal aktier i Lindabs ägo

2022-08-31 17:12:50

Efter utnyttjandet av köpoptioner är det totala antalet aktier och röster i Lindab per den 31 augusti 2022 oförändrat och uppgår till 78 842 820. Totalt antal utestående aktier uppgår per den 31 augusti 2022 till 76 641 982, då Lindab efter utnyttjandet av köpoptionerna har 2 200 838 aktier i sin ägo.

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-31 17:12 CET.

Cision