Andra kvartalet – 30 juni 2021

2021-08-26 08:00:00

APRIL – JUNI 2021 (april – juni 2020)

 • Intäkter TUSD 17 872 (21 110)
 • EBITDA TUSD 6 833 (8 529)
 • Orealiserad förlust från prissäkring guld TUSD -2 805 (-801)
 • Resultat före skatt TUSD -2 192 (+7 312)
 • Periodens resultat TUSD -1 942 (+5 798)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,00 (0,01)
 • Guld i lager klart för försäljning ökade med 3,2 koz under Q2 2021, motsvarande ett försäljningsvärde om TUSD 5 722.
 • Ett prospekteringsprogram för Krasnyprojektet om MUSD 6,8 överenskommet med partnern GV Gold under kvartalet, med finansiering överenskommen efter rapportperiodens utgång.

JANUARI – JUNI 2021 (januari – juni 2020)

 • Intäkter TUSD 37 234 (44 235)
 • EBITDA TUSD 14 014 (17 805)
 • Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD 3 362 (-1 383)
 • Resultat före skatt TUSD 7 822 (12 324)
 • Periodens resultat TUSD 5 928 (9 724)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,01)
 • 2021 års guidning för guldproduktionen på 56–59 koz oförändrad

Sammanfattning av finansiell information

MSEKAndra
kvartalet 2021
Andra
kvartalet 2020
Första
halvåret 2021
Första
halvåret 2020
Helåret
2020
Guldproduktion (guldekvivalent, GE), koz13,014,020,724,153,1
Guldförsäljning (GE), koz9,812,320,826,555,4
Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz1 8001 7191 7751 6581 773
Intäkter, TUSD17 87221 11037 23444 23598 841
Bruttoresultat, TUSD4 36111 08511 64519 87840 973
Bruttomarginal, %24%53%31%45%41 %
EBITDA, TUSD6 8338 52914 01417 80545 620
EBITDA-marginal, %38%40%38%40%46 %
Resultat före skatt, TUSD-2 1927 3127 82212 32424 728
Periodens resultat, TUSD-1 9425 7985 9289 72419 153
Resultat per aktie före utspädning, USD-0,000,010,010,010,02
Resultat per aktie efter utspädning, USD-0,000,010,010,010,02
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, TUSD6 8307 02014 00915 77044 268
Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

868
10 388
Nettoskuld, TUSD

59 592
41 938
Nettoskuld/EBITDA, senaste 12 månaderna

1,42
0,92
Eget kapital per aktie, USD

0,11
0,11

VD:s kommentar

På rätt väg mot de långsiktiga tillväxtmålen

Vi kan se tillbaka på ett tämligen odramatiskt kvartal för Kopy Goldfields, trots de instabila omständigheterna. Under andra kvartalet 2021 ökade Kopy Goldfields guldproduktion med 69 procent jämfört med första kvartalet 2021 efter att åtgärder satts in för att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet. Guld i lager ökade samtidigt som intäkterna var lägre än under första kvartalet eftersom försäljningsvolymerna var lägre än produktionsvolymerna. EBITDA och EBITDA-marginalen var stabila jämfört med första kvartalet, TCC per såld GE ounce förbättrades något jämfört med första kvartalet 2021 och väsentligt jämfört med andra kvartalet 2020.

Verksamheten har till stor del återhämtat sig från covid-19-utbrottet på Yubileyniy-anläggningen vid nyår, men Bolaget påverkas fortfarande av den pågående pandemin. Vi har haft flera nya infektionsfall under kvartalet, men till följd av att sanitära åtgärder vidtagits och protokollen följts, så lyckades vi snabbt identifiera och isolera insjuknade. Kopy Goldfields stödjer starkt vaccinationer och erbjuder gratis och prioriterade tjänster till de anställda. Vi har kunnat begränsa pandemins utbredning och mildra dess effekter på guldproduktionen. Dock fortsätter covid-19 att påverka verksamheten negativt genom att skapa en branschomfattande brist på kvalificerad gruvpersonal samtidigt som reserestriktioner och lockdowns i Ryssland och grannländer fördröjer inköp och underhåll inom gruvverksamheten och investeringar.

Produktion och försäljning
Under andra kvartalet uppgick produktionen från Kopys två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen i Ryssland till 13,01 koz. Det motsvarar en ökning om 69 procent jämfört med första kvartalet 2021, men en minskning om 7% jämfört andra kvartalet 2020. Bolagets guldproduktion påverkades av brist på kvalificerad gruvpersonal vid Yubileyniy-projektet i kombination med ökande andel av guld i produktionscykeln vid den alluviala produktionen (guld under bearbetning), guld som kommer inkluderas i produktionen under tredje kvartalet 2021. Guldförsäljningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 9,83 koz, jämfört med 10,99 koz under första kvartalet 2021 och 12,28 koz under andra kvartalet 2020. Den lägre guldförsäljningen motverkades av en ökning av guld i lager, vilket ökade med 3,2 koz och kommer att komma säljas under kommande perioder. Om detta guld skulle ha sålts under kvartalet skulle intäkterna varit TUSD 5 722 högre.

Investeringar
Investeringar i konstruktionsanläggningar förblir en huvudprioritet för att nå det långsiktiga organiska produktionsmålet om över 100 koz i guld och guldekvivalenter år 2025. Vi är på god väg med alla investeringsprojekt. Konstruktionen av höglakningsanläggningen på Perevalnoe har fortsatt. Den planeras att tas i drift i slutet av 2021 för att vara i produktion under 2022. Konstruktionen av en andra gravitations- och flotationslinje vid Yubileyniy kommer att färdigställas under det fjärde kvartalet detta år, vilket ökar anläggningens kapacitet från 130 ktpa till 250 ktpa. På Malyutka, som är en av de största drivkrafterna för tillväxt, har konstruktionsarbetet med gruva och anläggning påbörjats, och på Perevalnoeprojektet pågår förberedelserna för underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång.

Prospektering
Sommaren är säsong för prospekteringsaktiviteter i fält. Med målsättningen att öka den sammanlagda mängden guldresurser och öka kvaliteten på resurserna genom att flytta dem från antagna tillgångar till kända & indikerade, fokuserar 2021 års prospekteringsprogram på borrningar i både Khabarovsk- och Irkutskregionerna. Och på Krasny-projektet hade borrhål med en sammanlagd längd om 5 115 meter borrats i slutet av andra kvartalet. Totalt planeras borrhål med en sammanlagd längd om 27 500 meter borras under året. Prospekteringsprogrammet på Krasny inkluderar också insamling av geologisk och hydrologisk data, ytterligare bearbetning av tagna prover och en resursuppdatering enligt JORC efter att borrprogrammet färdigställts.

Utsikter
Även om vi fick en försenad start av årets säsongs alluviala utvinning, så förväntar vi oss att den alluviala verksamheten 2021 väsentligt kommer att överträffa resultatet 2020. Detta år påbörjades utvinningen vid Khayarylakh, vilket blir den alluviala gruvans första år i drift. Vi förväntar oss också att producera det första guldet från höglakningsverksamheten på Yubileyniy under tredje kvartalet 2021. Vi förväntar oss att dessa aktiviteter, tillsammans med vårt arbete med att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, kommer stödja ytterligare produktionstillväxt under andra halvåret. Det får mig att åter bekräfta 2021 års produktionsguidning om 56-59 koz.
Slutligen vill jag passa på att tacka er för ert förtroende i Kopy Goldfields. Vi är på rätt väg mot våra långsiktiga tillväxtmål!

Mikhail Damrin
VD Kopy Goldfields

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 26 augusti 2021 kl. 10.00 CEST. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online eller via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige: +46 8 505 583 74/UK: +44 333 300 9270 /Ryssland: +8 800 500 9867 (PIN: 42598186#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q2-2021

MFN