Analysguiden: Inför rapport, Coor: Lönsamheten i fokus under tredje kvartalet

2022-10-25 16:45:00

Tillväxtutsikterna inför Coors tredje kvartal ser starka ut men lönsamheten förväntas pressas kortsiktigt. Analysguiden justerar riktkursen till 86 kronor.

Fortsatt stark tillväxt väntas under tredje kvartalet
Tredje kvartalet ser ut att bli ännu ett starkt kvartal för Coor ur ett tillväxtperspektiv. Analysguiden räknar med att omsättningen ökar med drygt 17 procent till 2 852 miljoner kronor (2 428), framför allt drivet av tidigare gjorda förvärv i Sverige samt god organisk tillväxt i Danmark. På lönsamhetssidan talar mycket för ett mellankvartal i det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Analysguiden räknar med att det justerade ebita-resultatet backar till 125 miljoner (150) motsvarande en justerad ebita-marginal på 4,4 procent (6,2).

Flera faktorer tynger marginalen kortsiktigt
I samband med halvårsrapporten var Coors ledning tydlig med att lönsamheten, som stärkts rejält under pandemin, kommer att normaliseras framöver. Under det tredje kvartalet bedömer Analysguiden att lönsamheten pressas av flera faktorer. För koncernen i stort innebär slutet på pandemin dels att försäljningsmixen försämras, med mindre städning och i stället mer försäljning av mat och dryck, dels en generell normalisering av kostnaderna. Lägg därtill viss press från den högre inflationen. Även om Coors avtal i stort kompenserar för inflation, så görs det inte momentant utan oftast bara en gång per år och kontrakt, vilket innebär en viss eftersläpning. I Norge kommer det förlorade kontorskontraktet med Equinor att börja synas på allvar i siffrorna när de tillfälliga uppdragsvolymerna åt energisektorn minskar. I Danmark väntas uppstarten av det komplexa kontraktet åt Bygningsstyrelsen att kortsiktigt tynga marginalen. Slutligen påverkas Finland negativt av det förlorade ABB-kontraktet.

Stabila kassaflöden och hög direktavkastning lockar
Normaliseringen av Coors lönsamhet ser ut att ske något snabbare än vi tidigare räknat med, vilket medför något sänkta marginalantaganden för 2022 och 2023. Då vissa negativa effekter är tillfälliga räknar vi med att bolaget från nästa år levererar en lönsamhet i linje med marginalmålet på 5,5 procents justerad ebita-marginal. Senaste året har aktien utvecklats betydligt bättre än Stockholmsbörsen och framåt är förutsättningarna goda att den utvecklingen består. I ett osäkert konjunkturläge premieras stabila vinster som Coors och lägg därtill en attraktiv direktavkastning på cirka 6 procent. Ledningen har dessutom gott om utrymme att genomföra nya förvärv. Analysguidens riktkurs på ett års sikt justeras ned marginellt till 86 kronor (90) i spåren av våra något sänkta vinstprognoser.

Q3-rapporten redovisas torsdag 27 oktober kl. 07.30. Ledningen håller en webbsänd kvartalspresentation kl. 10.00.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/infor-rapport-coor-lonsamheten-i-fokus-under-tredje-kvartalet

MFN