Analysguiden: ANALYS Infrea: Ökad omsättning i säsongsmässigt svagt kvartal

2022-05-06 10:00:00

Infrea redovisade ett starkt kvartal trots säsongsmässiga variationer. Vi på Analysguiden, behåller riktkursen på 40 kr, och anser att lönsamhetsförbättring är nyckeln till omvärdering.

Ökad omsättning i säsongsmässigt svagt kvartal
Infrea redovisade en omsättningsökning på 50,3%, varav förvärvad tillväxt 117,3 MSEK, en organisk nedgång med -31,5 MSEK för Q1-22. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på -38,8 MSEK (-30,5) en marginalökning från -18% till -15% jämfört med Q1-21. Bolagets första kvartal är säsongsmässigt det svagaste då stor del av bolagets omsättning har stor säsongspåverkan bl a för väder och underhåll. Detta gäller inte minst för asfaltsverksamheten vilket vi uppskattar påverkat Q1-resultatet med ca -20 MSEK.

Mark & Anläggning
Omsättningen Q1-22 uppgick till 221,3 MSEK, upp från 136,7 MSEK Q1-21 med ett EBITA-resultat om -32,3 MSEK (-18,2).

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 34,9 MSEK Q1-22 upp från 34,1 MSEK i Q1-21. EBITA-resultatet uppgick till -3,4 MSEK Q1-22 jämfört med -7,0 MSEK för Q1-21.

Fokus på kostnader gör att lönsamheten återkommer
Infreas första kvartal är som tidigare visat säsongsmässigt svagt och det är inget undantag i år. Vi är dock fortsatt positiva till att bolaget kan uppvisa en ökad lönsamhet under året jämfört med 2021, trots en omvärldssituation som gör att många insatsvaror ökat och ökar i pris. Investeringsbehovet inom transportinfrastruktur och VA-infrastruktur är mycket stort vilket gör att det råder en god underliggande efterfrågan på bolagets tjänster.

Vi behåller vår riktkurs på 40 kr per aktie då bolaget är relativt lågt värderat och vi ser en potential för ökad vinst kommande år. Det återstår fortsatt en hel del jobb för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITAmarginal på koncernnivå. Marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde.

Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbättringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-infrea-okad-omsattning-i-sasongsmassigt-svagt-kvartal

MFN