Analysguiden: ANALYS Eurocon: Stabilt kvartal och rabattvärdering kvarstår

2022-09-06 10:10:00

Eurocon redovisar ett stabilt kvartal med hög tillväxt men tillfälligt pressade marginaler. Vi reviderar ned våra prognoser något men ser fortfarande god potential i aktien.

Stark försäljningstillväxt men rekryteringssvårigheter
Eurocon redovisade en nettoomsättning för det andra kvartalet 2022 om 86,2 miljoner kronor, jämfört med 74,6 miljoner kronor under samma tidsperiod föregående år. Det motsvarar en tillväxt om goda 15,5 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Omsättningsökningen härleds till en kraftig ökning i antalet anställda som uppgick till 284 (246) vid kvartalets slut eftersom beläggningsgraden, mätt som omsättning per anställd, kom in i linje med fjolårets 0,3 miljoner kronor. Likt andra konsultbolag är bristen hög på ingenjörskompetens och ledningen kommunicerar svårigheter kring rekryteringsarbetet under det andra kvartalet. Efterfrågan på Eurocons konsulter är fortsatt hög och bolaget är i behov av att utöka konsultstyrkan på samtliga enheter i Sverige. Bristen på personal har under kvartalet dock inneburit att bolaget fått tacka nej till ett antal uppdrag. Rekryteringsarbetet har efter kvartalet fortgått och bolaget fortsätter söka förvärvsmöjligheter för att stärka personalstyrkan.

Uppdämt behov sänker marginalen
Eurocon redovisade en rörelsemarginal om 9,9 procent för kvartalet, precis under målsättningen om 10 procent. Det är en minskning jämfört med fjolårets 11,3 procent och ledningen beskriver i rapporten att den lägre marginalen förklaras av ett uppdämt behov för utbildning och fysiska träffar bland medarbetarna. Vidare lyfts det fram att Eurocons kunder har blivit mer accepterande till att konsultuppdragen utförs på distans, vilket möjliggör för lägre kostnader framåt. Rörelseresultatet för kvartalet summerade till 8,5 miljoner kronor, jämfört med 8,1 miljoner kronor samma kvartal förra året.

Resultatbidraget ökar från SiteBase
Det pågående förändringsarbetet inom produktbolaget SiteBase fortsätter utvecklas väl där såväl omsättning- som resultat växer under kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,97 (-0,23) miljoner kronor och bidrog med 11,4 procent av Eurocons rörelseresultat. Mer resurser prioriteras nu till SiteBase där tre medarbetare rekryterats vid kvartalets slut för att driva produktutvecklingen framåt.

Fortsatt attraktiv värdering
Rapporten kom in lägre än vad vi förväntat oss marginalmässigt och osäkerheten kring rekryteringshastigheten framåt har ökat. Vi justerar därför ned våra förväntningar kring lönsamheten och tillväxten under innevarande och nästkommande år. Värderingen ser dock fortfarande attraktiv ut och Eurocon värderas en bra bit under vår jämförelsegrupp. Räknat på ett rörelseresultat om 42 miljoner kronor 2023p härleds en ny riktkurs vid 9,10 kronor, vilket motsvarar 9,4 gånger EV/Ebit för 2023p.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eurocon-stabilt-kvartal-och-rabattvardering-kvarstar

MFN