Analysguiden: ANALYS Concejo: Positiv utveckling i utmanande tider

2022-09-21 10:40:00

Portföljbolagen utvecklades väl trots utmanande klimat. Inga nya förvärv presenterades och aktien är pressad. Analysguiden ser uppsida från nuvarande nivåer.

Concejo fortsätter att utvecklas som blandat investmentbolag. Aktieägarvärde ska uppnås genom en kombination av utveckling av egna verksamheter och direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag.

Concejo kommunicerade inga nya investeringar under andra kvartalet, vilket till del kan bero på oroliga finans- och energimarknader, med stigande räntor, inflation och oro kring kriget i Ukraina. Samtidigt ska man inte glömma att Concejo gjort inte mindre än 14 portföljinvesteringar under 2021 och 2022, varav fyra under första kvartalet 2022. Efter periodens utgång investerade Concejo 5 Mkr, eller drygt en procent, i green-techbolaget C-Green Technology.

Från och med andra kvartalet särredovisas dotterbolagen Optronics och ACAF i det nya affärsområdet Concejo Industrier. Därmed ökar transparensen – något vi ser som positivt.

Fokus ligger på att utveckla de bolag som ingår i Concejo Industrier; Firenor, Optronics och ACAF. Samtliga uppvisade en positiv utveckling i kvartalet. Som tidigare aviserats genomgår Firenor en omstrukturering. Både Optronics och ACAF lyfte omsättningen väsentligt. SBF Fonder fortsätter att leverera med ett rörelseresultat om 7 Mkr under kvartalet. Portföljinvesteringarna utvärderas kontinuerligt.

Andra kvartalet i kort
Omsättningen uppgick till 87,7 Mkr (78,1). För halvåret är motsvarande siffror 151,4 Mkr (127,5). Rörelseförlusten minskade något till -27,6 Mkr (-32,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -34,9 Mkr (22,5). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om totalt -58,6 Mkr varav -51,3 Mkr avser noterade bolag och som belastar rörelseresultatet och -7,3 Mkr avser kortfristiga placeringar och ingår i finansnettot.

Omotiverat låg värdering
Concejo-aktien har haft det tufft under 2022. Kursen har sedan årsskiftet gått ner med 55%. Nedgången förklaras av turbulensen på marknaderna och ränteuppgången som påverkar innehaven och SBF Fonder, men också av osäkerhet kring strategin för de olika portföljinnehaven och hur nettokassan hanteras. Med nya redovisningen ökar transparensen kring Optronics och ACAF.

Börsvärdet uppgår till 365 Mkr. Kassan uppgick den 30 juni till 353 Mkr. Marknaden sätter därmed ett noll-värde på hela verksamheten och portföljen vilket känns orimligt lågt. Det aktuella värdet på portföljinnehaven beräknar vi till omkring 265 Mkr. Till detta tillkommer värdet av Firenor, SBF Fonder och övriga dotterbolag/intressebolag.  Vi har tidigare varit avvaktande till aktien men anser nu att Concejo är köpvärt och att aktien väl motiverar en uppgång med omkring 30% till omkring 40 kr. 

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-concejo-positiv-utveckling-i-utmanande-tider

MFN